ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

ค้นหา :

ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (นางสาวแพรวนภา บุญแจ้ง) (03/10/2565 )
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลของข้าราชการ จากเดิม "นางสาวปราณิศา สุวรรณราช" เป็น "นางสาวอัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ" (30/09/2565 )
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการและประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไปของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (29/09/2565 )
ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (28/09/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (23/09/2565 )
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565 (21/09/2565 )
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565 (21/09/2565 )
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565 (19/09/2565 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก ครั้งที่ 10/2565 ( 26/10/2565 )
การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง ครั้งที่ 10/2565 ( 12/10/2565 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 21/2565 ( 19/10/2565 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 20/2565 ( 11/10/2565 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล รุ่นที่ 2 ( 17/08/2565 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสู่ระบบดิจิทัล รุ่นที่ 1 ( 10/08/2565 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก ครั้งที่ 9/2565 ( 27/09/2565 )
การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2565 ( 15/09/2565 )
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี  (03/10/2565)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง  (28/09/2565)
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง  (23/09/2565)
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง   (23/09/2565)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 และเสวนาวิชาการ เรื่อง "13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"  (20/09/2565)
แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง  (20/09/2565)
โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา มาเพื่อโปรดทราบ  (19/09/2565)
ขอส่งหนังสือจำนวน 3 เรื่อง  (16/09/2565)
12834 ขอส่งรายงานวันของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนกันยายน 2565 ของ บพด.ลำปาง (0)(03/10/2565 17:50:13)
12830 ขอนำส่งสรุปวันลาข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือน กันยายน 2565 (บพด.ชุมพร) (0)(03/10/2565 13:22:22)
12815 ผลเบิกจ่าย ฯ ปี 65 ณ วันที่ 1 เม.ย. - 23 ก.ย. 65 (0)(27/09/2565 10:13:11)
12774 ขอส่งสรุปวันลาเดือนสิงหาคม(บพด พังงา) (0)(05/09/2565 14:24:19)
12772 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม 2565 (บพด.ฉะเชิงเทรา) (0)(05/09/2565 10:27:58)
12763 สรุปวันลาประจำเดือนสิงหาคม (บพด แม่ฮ่องสอน) (0)(02/09/2565 14:09:24)
12762 สรุปวันลาข้าราชการ และพนักงานราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (0)(02/09/2565 13:30:10)
12746 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (10)(25/08/2565 14:28:43)