ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   29/11/2564
เลขที่หนังสือ :   พิเศษ
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 8/2563
รายละเอียด :   กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเลขานุการกรม ได้นำระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม ดย. ลงในระบบ E-Meeting เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดดูได้
ไฟล์ :  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   29/11/2564