ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   08/12/2564
เลขที่หนังสือ :   อว 0401/ว 16857
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   การรับ-ส่งหนังสือราขการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน Th-eGIF e-CMS version 2.0 on Cloud
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   ดย.12705.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   08/12/2564