ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   24/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0202/ว7674
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกาการก่อการร้ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6038.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   24/06/2565