ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   24/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 7710
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) นร 0111/ว 4889 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีหมามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 2.) สม 0001/ว 2572 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การับสมัคข้าราชการฯเข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปรเภทอำนวยการระดับต้น 3.)ศธ 04019/ว1964 เรื่อง ยกเลิกระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 4.) อว 0200.2/12857 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 5.) ยธ 1001/ว 2065 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ไฟล์ :   6047.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   24/06/2565