ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   29/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0209/ว8011
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอร่างกฎหมายและการตรากฎหมานมาเพื่อโปรดทราบ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6206.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   29/06/2565