ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   29/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว8001
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 2 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) หนังสือศูนย์การศึกษาพิเศษ เรื่อง ขอสนัสนุนบริจาค โครงการน้ำประปาเพื่อน้องฯ 2.) หนังสิอ สนง.เขตพื้นที่ทำการศึกษาประถมศึกษา เรื่อง ยกเลิกหลักฐานแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
ไฟล์ :   6213.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   29/06/2565