ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   30/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 8089
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) ปช 0035/ว0625 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายฯ 2.) สธ 0902.02/ว 4419 เรื่อง การรับโอนเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 3.) สม 0001/ว 2733 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายเพื่อรับโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการ 4.) พม 0101/1594 เรื่องขอเปลียนที่อยู่จดหมายอิเล็กทริกนิกส์กลาง
ไฟล์ :   6252.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   30/06/2565