ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   01/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 8215
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
รายละเอียด :   1.)สว(อส)0008/(ต)ว652 เรื่องขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่จรวจสอบประวัติ 2.) 78.14/01979 ขอเชิญเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ 3.)ศธ 04007.370/ว.379 เรื่อง ขอสนับสนุนบริจาค โครงการน้ำประปาเพื่อน้องฯ 4.)ดศ 0201.3/ว12293 เรื่อง รับโอนข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5.) กษ 0401/ว833 เรื่อง ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ไฟล์ :   6306.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   01/07/2565