ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   17/08/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 10094
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ส่งหนังสือแจ้งเวียน 3 เรื่อง
รายละเอียด :   1) สนง.ตรวจคนเข้าเมือง ตช 0029.111/ว 2508 เรื่อง แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2.) สนง.หลักประกันสุขภาพ ที่ สปสช.1.72/ว.5788 เรื่อง แจ้งขยายสิทธิประโยชน์การคัดกรองวันโรคเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยง 3.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.3/ว 11017 เรื่อง ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย
ไฟล์ :   7842.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   17/08/2565