ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 2510 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23/09/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
23/09/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
20/09/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 และเสวนาวิชาการ เรื่อง "13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"
กลุ่มอำนวยการ
20/09/2565
แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
กลุ่มอำนวยการ
19/09/2565
โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา มาเพื่อโปรดทราบ
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
ขอส่งหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแจ่งจั้งเป็นพนักงาตำแหน่งพนักงานพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภยนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ กทม.
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
แจ้งเวียนหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
นายมิคาอิล กอร์บาซอพ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ถึงแก่กรรม
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
ขอส่งหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
06/09/2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กลุ่มอำนวยการ
06/09/2565
การพิจารณารังรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มอำนวยการ
05/09/2565
ขอแจ้งการขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
02/09/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
31/08/2565
ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน 4 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
ขอนำส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่
กลุ่มอำนวยการ
24/08/2565
ขอส่งหนังสือเวียน จำนวน 6 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2565-2570
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
มีความประสงค์จะรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
17/08/2565
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
17/08/2565
ส่งหนังสือแจ้งเวียน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
10/08/2565
ขอส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
08/08/2565
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาสังคมสงเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
05/08/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
04/08/2565
ขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักธนานุเกคราะห์ กรมพัฒนาสวัสดิการ มาเพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
02/08/2565
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน
กลุ่มอำนวยการ
02/08/2565
ขอนำส่งรายงานสถานการณ์ฯ พ.ศ.2564 และอินโฟกราฟิกฯ
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
กระทรางการต่างประเทศสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประำจปี 2565 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกสาขา
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/07/2565
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โรคโควิด 19 ในสถานพยาบางของทางราชการ
กลุ่มอำนวยการ
21/07/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
21/07/2565
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
กลุ่มอำนวยการ
20/07/2565
ขอประชาสัมพันธ์การบริการของสวนดุสิตโพล
กลุ่มอำนวยการ
20/07/2565
มีควาประสงค์โอนข้าราชการเืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
19/07/2565
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
18/07/2565
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
กลุ่มอำนวยการ
11/07/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
08/07/2565
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มอำนวยการ


แสดงผลหน้าที่