ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 493/2564 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ