ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นางสาวนิยะดา บัวงาม และนางสาวภักดิ์วิภา จันทะเวช)