ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามคำสั่ง พม. ที่ 558/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564