ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 28 เมษายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ