ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 547/564 ลว 1 ต.ค. 2564 (นางสาวธัญธิตา ...ฯ)