ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 685/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางดารารัตน์ ..ฯ)