ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าเป้าหมายสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 1/2565