ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และ ขึ้นบัญชีข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม