ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
 
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
นางภาวินี สุมลตรี 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง