ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
 
นางเธียรทอง ประสานพานิช 
เลขานุการกรม
นางนันทา ไวคกุล 
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน 
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 
นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
 
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
 
 
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง