ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
คำค้น 
คำค้นสำนัก 
 
ค้นพบทั้งหมด 2353 record
  นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร jatuporn.r@dcy.go.th
  นางเตือนใจ คงสมบัติ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร tuenjai.k@dcy.go.th
  นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร pisit.p@dcy.go.th
  นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร nanta.w@dcy.go.th
  นายอนันธนวิชญ์ อนุศาสนัน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้บริหาร anunthanhawhit.a@dcy.go.th
  นางเธียรทอง ประสานพานิช เลขานุการกรม ผู้บริหาร thientong.p@dcy.go.th
  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ผู้บริหาร sirirat.k@dcy.go.th
  นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ผู้บริหาร onnucha.m@dcy.go.th
  นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร wanthani.u@dcy.go.th
  นางสาวอัจฉรา สุระกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร achara.s@dcy.go.th
  นางมานิดา ผลชู นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร manida.p@dcy.go.th
  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร navanit.c@dcy.go.th
  นางมณีรัตน์ เจียห์สกุล พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร maneeratt.j@dcy.go.th
  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร pilaiporn.m@dcy.go.th
  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร chanidapa.t@dcy.go.th
  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร navapon.p@dcy.go.th
  นางสาววโรชา แน่นอุดร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร warocha.n@dcy.go.th
  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน tassanalak.s@dcy.go.th
  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน natpulin.j@dcy.go.th
  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวชนัณชิดา โกศลจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ nuttika.m@dcy.go.th
  นายอิทธิ์ ศิริวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ ith.s@dcy.go.th
  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ sombat.p@dcy.go.th
  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยการ khwanphitcha.s@dcy.go.th
  นางสมนึก อนุภาพ พนักงานธุรการ ส 2 กลุ่มอำนวยการ somnuk.a@dcy.go.th
  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ suporn.p@dcy.go.th
  นางสาววรรณภา เกตุมณี เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ wanapa.k@dcy.go.th
  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ kradsuda.m@dcy.go.th
  นางณัฐกานต์ คนึงคิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวอภิญญา มากแสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยการ apinya.m@dcy.go.th
  นายชัยพล ดอนพิกุล พนักงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ patcharee.s@dcy.go.th
  นายอนุพงษ์ ไชยลังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ
  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
  นายภาณุพล ทองดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
  นายถกล สรรเสริญชูโชติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวนงนภัส ฤกษ์วงศ์งาม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ nongnapat.r@dcy.go.th
  นางสาวแพรวนภา บุญแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ praewnapa.b@dcy.go.th
  นางสาวภาวิดา แก้วบุญเพิ่ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ pawida.k@dcy.go.th
  นางสาววรกัญญา จำปางาม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ workanya.j@dcy.go.th
  นางสาวนันทกาญจน์ กลิ่นหอม เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มอำนวยการ nantakarn.k@dcy.go.th
  นางสาวรัชนก ชูเกียรติ์ นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง กลุ่มการคลัง daungporn.c@dcy.go.th
  นางสาวเกษริน พานบัว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มการคลัง ketsarin.p@dcy.go.th
  นางสาวพีรภาว์ พูลเณร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง peerapar.p@dcy.go.th
  นางสาวเบญจวรรณ โพธิ์แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง benjawan.p@dcy.go.th
  นางสาวยุพา พลเมืองดี นักวิเคราะห์งบประมาณ กลุ่มการคลัง yupa.p@dcy.go.th
  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง piyasaran.p@opp.go.th
  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 กลุ่มการคลัง nion.y@dcy.go.th
  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 กลุ่มการคลัง sunee.a@dcy.go.th
  นางรมย์ณลิน รมย์ฤทธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง romnarin.r@dcy.go.th
  นายชวนากร แย้มสกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลัง chawanakon.y@dcy.go.th
  นางศศกรณ์ มากสิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการคลัง sodsakorn.m@dcy.go.th
  นายพงศกร ขมหวาน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการคลัง
  นางสาวกาญจนา มหาพรหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง
  นางสาวพัชรี พูลเณร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง
  นางกมลทิพย์ ปิงแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มการคลัง
  นางสาวอัจฉรา สว่างศรี พี่เลี้ยง กลุ่มการคลัง
  นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ ช่วยปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ กลุ่มการคลัง
  นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง
  นางจรัสศรี จันทร์เจือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง
  นางสาวสุทธิณี ศรีประสิทธิ์ ช่วยปฎิบัติงานการเงินบัญชีและงบประมาณ กลุ่มการคลัง
  นางสาวนวลนฤมล ศรีแสงสังข์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการคลัง nunnarumol.s@dcy.go.th
  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ chalida.p@dcy.go.th
  นายสมบูรณ์ ดวงกมลไพบูลย์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ somboon.d@dcy.go.th
  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์ เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส กลุ่มการพัสดุและสถานที่ jhankan.m@dcy.go.th
  นายสนิท จำปาทอง พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ sanit.j@dcy.go.th
  นายบุญส่ง ดอนพิกุล พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ boonsong.d@dcy.go.th
  นายชาญชัย โสภารักษ์ พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ chanchai.s@dcy.go.th
  นายวสัน ศรีกุนมา พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ wasan.sri@dcy.go.th
  นายวุฒิชัย เปรมภักดี พนักงานขับรถยนต์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ wuthichai.p@dcy.go.th
  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ jureegon.s@dcy.go.th
  นางสาวศศิธร สีมี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ sasithorn.s@dcy.go.th
  นายธนพล ภู่ประเสริฐ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ thanapon.p@dcy.go.th
  นางศิริณี บุญช่วย พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ chanida.w@dcy.go.th
  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์ พนักงานบริการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นายสุโรจน์ ไกรธรรม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กลุ่มการพัสดุและสถานที่ suroje.k@dcy.go.th
  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ weena.a@dcy.go.th
  นายบารมี ภานุมาสวิวัฒน์ พนักงานธุรการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นางสาวหทัยรัตน์ แสงอุดม นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่ hatairut.s@dcy.go.th
  นางสาวสรันม์รัชช์ วัฒนเศรษฐ์ นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นายเริงฤทธิ์ กล่อมรอด พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล pratee_p@hotmail.com
  นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา ปฎิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล nataphat.i@dcy.go.th
  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล falan.j@dcy.go.th
  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล sirima.a@dcy.go.th
  นางนริสา แสนทวีสุข พนักงานธุรการ ส 4 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล narisa.s@dcy.go.th
  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมสบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล kwanyoo.s@dcy.go.th
  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล jirawan.w@dcy.go.th
  นางรีนา อุดมสินกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล sasimaporn.p@dcy.go.th
  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน พนักงานจ้างเหมา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล suchada.s@dcy.go.th
  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวทิราภรณ์ สระธรรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวสุจิตรา อภินันตริโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาววริษฐา พลจร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล warittha.p@dcy.go.th
  นางสาวขวัญสุดา เจริญศรี นิติกร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายวชิรวิทย์ อรพิมพ์ จ้างเหมา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวกัณญาภัทร พุ่มสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวประภัสสร พรหมหาราช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวอณิยากร ปรทับสิงห์ พนักงานจ้างเหมา กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาววิชญาดา ประทับสิงห์ ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นายศิริศักดิ์ วัฒนะ นิติกร กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคลากร rutchadaporn.s@dcy.go.th
  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นายภควันต์ จันทสิงห์ ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นายภุชงค์ บุดดี ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร totiya.p@dcy.go.th
  นางสาวศุภินทรา คุ้มเครือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นายณัฐชัย ศรีทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร nattachai.s@dcy.go.th
  นายอภิชิต สาคร นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  นายอภิเชษฐ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ aphichet.p@dcy.go.th
  นายทรงพล ภู่มาลี นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ songpol.p@dcy.go.th
  นายธรรมรัตน์ ขำยัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์ thammarat.k@dcy.go.th
  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ jedsuda.m@dcy.go.th
  นางสาวปัณณธร ศรชัย นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นายจีรพัฒน์ กุลทวี ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มประชาสัมพันธ์ jirapat.k@dcy.go.th
  นายนพรัตน์ อินแสง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นางสาวฟารีด๊ะ สาเก ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นายภานุพงศ์ คงกระพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร กลุ่มประชาสัมพันธ์
  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฏหมาย narongsak.t@dcy.go.th
  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย nichapa.a@dcy.go.th
  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง นิติกร กลุ่มกฏหมาย saowalak.k@dcy.go.th
  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย
  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย
  นางสุภาวดี บุตรศรี นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย
  สิบเอกโกมินทร์ ยศสาย นิติกร กลุ่มกฏหมาย
  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.) atchara.w@dcy.go.th
  นางสาวกัญภัสสร์ ขวัญมุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.) kanyaphat.k@dcy.go.th
  นายสุริยะศักดิ์ คำเปลว ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)
  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)
  นางสาวชุติกานต์ มะเดื่อ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)
  นายตฤณ ศรีวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ trin.s@dcy.go.th
  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ chinna.p@dcy.go.th
  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ rujira.b@dcy.go.th
  นางสาวรัตน์สุดา รัตนคุปต์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ ratsuda.r@dcy.go.th
  นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก่า ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ parichut.h@dcy.go.th
  นางเนตรชนก เหมินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ netchanok.t@dcy.go.th
  นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ phakhuan@dcy.go.th
  นางสาวบุษกร ชูม่วง ช่วยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมเเละงานวิจัยด้านเด็กเเละเยาวชน กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  นางสาวอลิสา เอียดเจริญ ช่วยปฎิบัติงานสมัชชาการพัฒนาเด็กเเละเยาวชนเเห่งชาติ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  นางสาวพนารัตน์ มากมูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ chayatada.p@dcy.go.th
  นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ tanisa.s@dcy.go.th
  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ jaruwan.y@dcy.go.th
  นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายฯ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวธัญรดา เลิศสุพรรณกุล พนักงานจ้างเหมา กลุ่มแผนงานและงบประมาณ tanrada.lo@dcy.go.th
  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวสพรรณชนก ชูใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวพิมลนาฏ พุฒด้วง ช่วยปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์นโยบายแผนงานงบประมาณและการติดตามประเมินผล กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวธนัฏฐา ตูเเวมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวศรัณยา ยุทธสมภพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นายภาคภูมิ รณะบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวสิริพร คลิ้งบัวทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี darunee.p@dcy.go.th
  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี ranoo.b@dcy.go.th
  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี nirut.r@dcy.go.th
  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี kobchai.t@dcy.go.th
  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี Surimart.s@dcy.go.th
  นางสาวสุรีรัตน์ นันกระโทก ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี surirat.n@dcy.go.th
  นายสุธี วังเกล็ดแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี suthee.w@dcy.go.th
  นายสมศักดิ์ หนองจิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี somsak.n@dcy.go.th
  วาที่ ร.ต.ธีรวุฒิ หนูคง ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี theerawut.n@dcy.go.th
  นางสาวกนกวรรณ สีหาบง ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
  นางสาวนางสาวภรณ์ทิพย์ อุระพา ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
  นางสาวรัตสิริน ภูหลักถิน ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
  นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ Supavadee.p@dcy.go.th
  นางสาวสราญจิตร บุนนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ saranjit.b@dcy.go.th
  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ kamonchanok.s@dcy.go.th
  นายณภัทร สุวรรณพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางสาวธัญรดี สุริยะวิภาดา ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้านเด็กและเยาวชนในประชาคมอาเซียน กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) thitapumim@gmail.com
  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) tidarat.c@dcy.go.th
  นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) phoungphaga.c@dcy.go.th
  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาววาสนา นนทะพา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวผุสดี สุกรเสพย์ เจ้าหน้าที่โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวณัฏฐา เทียนทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) nattha@dcy.go.th
  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธ์ใจ เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวเบญจวรรณ มอญเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวมณกานต์ ลุมพิกานนท์ พนักงานธุรการ ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) monkarn.l@dcy.go.th
  นางสาวศุภรัตน์ วอนสันเทียะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.) suparat.v@dcy.go.th
  นางสาวสุธิพร พลายแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวรัชนีกร เเสงนิล เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง suthida.s@dcy.go.th
  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง krisavarna.v@dcy.go.th
  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์ จ้างเหมา กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นางสาวจิรปรียา คงกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง ่jirapreya.k@dcy.go.th
  นางสาวชนาภา สุภชาติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นางสาวธนิษศาศ์ อัครพันธุ์ทวี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง tanitsa.a@dcy.go.th
  นางสาวนภัสสร เอี่ยมอุดม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นายธนวัฒน์ น้อยวิจิตร จ้างเหมา กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ suchada.k@dcy.go.th
  นางสาววีร์วรินทร์ ธีระกมลกานต์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
  นายพีรพงษ์ ใจหาญ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ peerapong.j@dcy.go.th
  นางสาววลีสุดา ปานชื่น นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ waleesuda.p@dcy.go.th
  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
  นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
  นางสาวพิมลัดดา บุญศรี นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
  นางสาววราภา สยังกูล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ warapa.s@dcy.go.th
  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ punyanuch.pu@dcy.go.th
  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
  นายหัสชัย จงกลรอด นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
  นางสาววิชุดา สมบูรณ์บัติ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก phatharuethai.p@dcy.go.th
  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวปพิชญา เจริญสุข นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก jirat.pdcy.go.th
  นายภูริพัฒน์ ดำสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก phuripat.d@dcy.go.th
  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก sumate.s@dcy.go.th
  นางสาวศริณญา ทองภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก sarinysa.s@dcy.go.yh
  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก apisit.w@dcy.go.th
  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายธนกฤต อนรรฆมาศ ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวสกุณา เสาเกิด ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวเพ็ญพรรณ คำพิชิต นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวชญาภา อินอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายสุวัฒน์ เผ่าพันธ์ พี่เลี้ยง กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายฐิติกร งอกงามดี นักพัฒนาสังคม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
  นายธีรนันท์ หิรัญศิริ ช่วยปฏิบัติงานจัดการงานด้านบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) rutairath.s@dcy.go.th
  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) arisa.c@dcy.go.th
  นายประสิทธิ์ บุญสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) prasit.b@dcy.go.th
  นางสาวณัฐธยาน์ ตังสุหน นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) natthaya.t@dcy.go.th
  นางสาวเกตุวลี เกิดนาค นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) katwalee.k@dcy.go.th
  นายสมประสงค์ เกิดนาค เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) somparsong.k@dcy.go.th
  นางสาวกมลพร ลีลาวัลย์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) kamonporn.l@dcy.go.th
  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) waraporn.w@dcy.go.th
  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.) prapaporn@dcy.go.th
  นายพสิษฐ์ จรัสวิริยะกุล ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)
  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม nuanthip.a@dcy.go.th
  นางสาวจุฑารัตน์ เบ็งทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม jutharat.b@dcy.go.th
  นางสาวสุพัตรา นวมทอง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม supattra.n@dcy.go.th
  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์ นิติกร กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม juthamas.y@dcy.go.th
  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์ ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  นางสาวสุชาดา คามจังหาร พนักงานบริการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ sineerat.p@dcy.go.th
  นางสาวสุพรรณี เอมอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นางสาววนิดา เทียมฉิม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นางสาวปิยฉัตร แก้วรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นางสาวนมิตา ตันตินันทกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ anchulee.s@dcy.go.th
  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์ kanokpon.k@dcy.go.th
  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
  นางสาวโศภิษฐา จันทรศร นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ chintana.w@dcy.go.th
  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ anchalee.d@dcy.go.th
  นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ wacharee.s@dcy.go.th
  นางสาวกชพรรณ ตังสุหน พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ kotchaphan.t@dcy.go.th
  นางสาวนงลักษณ์ เติมอาบศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
  นางสาวรัตติกาล ตุเทพ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ rattikan.t@dcy.go.th
  นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
  นางสาวมินตรา สันติจิตร ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
  นางสาวพรพรหม ทัพกฤษณ์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
  นางสาวกิษศิญาพัฒน์ สิงหเดช นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก orapin.s@dcy.go.th
  นางภาวินี สุมลตรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน bhawini.s@dcy.go.th
  นางสาวณัฐชยา แก้วทองคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 กลุ่มการสงเคราะห์และพัฒนา nachaya.k@dcy.go.th
  นางราตรี แฉล้มวารี หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ratree.c@dcy.go.th
  นางสาวชนารดี เบ้าลี นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร chanaradee.b@dcy.go.th
  นายเรืองศักดิ์ กลับเนียม พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ruangsak.k@dcy.go.th
  นายสุรินทร์ ล้อมคง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร surin.l@dcy.go.th
  นายไพโรจน์ สุขสละ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร piroj.s@dcy.go.th
  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร supreecha.c@dcy.go.th
  นางสาวสุภาวดี สุวิญญัติชัยพร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร suphavadee.s@dcy.go.th
  นางสาวพรรณพิไล สุทธิโคตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร punpilai.s@dcy.go.th
  นางสาวอาริยา กลีบเมฆ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ariya.kl@dcy.go.th
  นางเกร็ดเพชร โสมย์ไพศาลศิลป์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร kredphet.s@dcy.go.th
  นางสาวศิริประภา สุทิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร siriprapa.s@dcy.go.th
  นางสาวเฉลิมศรี เปิงทะมัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร chalermsri.p@dcy.go.th
  นายปริทัศน์ สุทธิวรกุลพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร paritas.s@dcy.go.th
  นางสาวณัฐชนันท์ ธนพฤทธิ์ภิญโญ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร nutchanun.t@dcy.go.th
  นายสุทธิ ทวีไชยสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร suthi.t@dcy.go.th
  นายนิวัฒน์ ทันใจ นิติกร บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร niwat.t@dcy.go.th
  นางสาวนพรัตน์ ชารีสูงเนิน นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร nopparut.c@dcy.go.th
  นายนพรัตน์ อุ้ยลี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นายวิรัตน์ โหมดนิ่มนวล พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางสาวกมลพรรณ ค้ำชู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางนภัสวรรณ แย้มเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางสาวศรัญญา มั่งสุข เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางสาวปาริฉัตร ศรีวิราช พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นายจิตติ คำแดง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นายสฤษดิ์ ภูพีระสุพงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางสาวปิยรัตน์ คำจันทร์ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร
  นางนงนุช จิตตะเสโณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ nongnuch.j@dcy.go.th
  นายจักรินทร์ ค้ามาก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ jakarin.k@dcy.go.th
  นางสาวดวงใจ แซ่อื้อ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ duangjai.s@dcy.go.th
  นางสาวพรทิพย์ ไทรทอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ pornthip.s@dcy.go.th
  นางยุภาภรณ์ นำพา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ yupaporn.n@dcy.go.th
  นายพิกุล นกแก้ว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ phikun.n@dcy.go.th
  นางสาวกันยากร เต้บำรุง พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ kanyakorn.t@dcy.go.th
  นางสาววาสนา นกห้อง พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ wasana.n@dcy.go.th
  นางสาวจิรกาล จีบโลง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
  นางสาวอัญชลี ไกรทอง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
  นายอธิพงษ์ ทิพย์บุญศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่
  นางสาววรรณวิสา พิทักษ์วงษ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี wanwisa.ph@dcy.go.th
  นางธิดารัตน์ สิงห์ประเสริฐ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี tidarat.s@dcy.go.th
  นางแสงแข แรงครุฑ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี saengkhae.r@dcy.go.th
  นายวีระพล คำปาน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี verapon.k@dcy.go.th
  นายศานิต พงษ์อยู่ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี sanit.p@dcy.go.th
  นางณัฐภัท มากมาย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี nuttapat.m@dcy.go.th
  นายณัฐพงษ์ พงษ์อร่าม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี nattaphong.p@dcy.go.th
  นางนภสร เพชรดำดี ผู้ช่วยการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี napasorn.p@dcy.go.th
  นางสาวโชติกานต์ ตันปานบุญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี chotikan.t@dcy.go.th
  นางสาววารุณี ดีงิ้ว คนครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี warunee.de@dcy.go.th
  นางสาวจุฑามาศ ชัมภารีย์ พนักงานทำความสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี juthamat.c@dcy.go.th
  นายอเนก แก้วพรายตา คนสวน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี anak.k@dcy.go.th
  นายสุวิทย์ แสงว่าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
  นางสาวไอรดา มาตรรัศมี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
  นางสาวพรรณนารา นาคอ่อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี
  นางวิจารย์ ชูรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ wijal.c@dcy.go.th
  นางสาวแสงอรุณ ศรฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ sangarun.s@dcy.go.th
  นางสาวปาลิกา เฉลยกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ palika.c@dcy.go.th
  นายจิตติพัฒน์ จำเริญเจือ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ jittipat.c@dcy.go.th
  นายจรัส ชูลม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ charas.s@dcy.go.th
  นายบรรจง ภูผาดวง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ bunjong.p@dcy.go.th
  นางสาวลำไพ รัตนธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ lumpai.r@dcy.go.th
  นางสาวณภัทร อุ่นโสภณ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ napat.o@dcy.go.th
  นางสาวสุมนาการย์ ประชานอก พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ sumanakan.p@dcy.go.th
  นางณัฐศศิ ภานุนาถ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ natsasi.p@dcy.go.th
  นายนพคุณ วันนา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
  นายสันธยา ปัญญามี พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
  นางกาญจนา พิงพิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
  นางสาวจันทร์เพ็ญ กองเลิศ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์
  นางสาวชมนภัส คงสัมฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร chomnapat.k@dcy.go.th
  นางดวงอมร รามด้วง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร duangamorn.r@dcy.go.th
  นายพงศ์พล สุเยาว์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร pongpol.s@dcy.go.th
  นางสาวไพรินทร์ สว่างพร้อม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร phairin.s@dcy.go.th
  นางสาวปริศนา ทับดิษฐ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร prissana.t@dcy.go.th
  นางสาวสมลักษณ์ อ่อนกล้า นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร somluk.o@dcy.go.th
  นายขวัญชัย พรมพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร kwanchai.p@dcy.go.th
  นางสาวอัญชลี เครือลาว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร aunchalee.k@dcy.go.th
  นางสาวดวงเดือน ศรีสุข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร duangduen.s@dcy.go.th
  นางสาวเนตรนภา เกตุแก้ว พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร natenapa.k@dcy.go.th
  นายรุ่งเรือง วงษ์เบ้า เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร rungreang.w@dcy.go.th
  นางสาวเอมวิกา วันทะยะ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
  นางสาวกิติการ์ วังศิริกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
  นางสาวสรณ์สิริ เมฆฉาย พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร
  นางมยุรี อึ้งตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น mayuree.u@dcy.go.th
  นางสาววิภาภรณ์ พรหมณีวัฒน์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น wipaporn.p@dcy.go.th
  นางฤดี มงคุณดา พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ruedi.m@dcy.go.th
  นางสาวอักษร ฤทธิ์มหา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น augsorn.r@dcy.go.th
  นางสาวอัจฉรา สีหาวัตร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น autchara.s@dcy.go.th
  นายพนาวุฒ ทุมหนู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น panawut.t@dcy.go.th
  นางกิตติมา สุทธิ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น kittima.a@dcy.go.th
  นายอนุรักษณ์ ลายลวด เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น anurak.l@dcy.go.th
  นางสาวเพ็ญประภา สีซุย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
  นางสาวนิฤมล สิงห์สุธรรม พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
  นางสาวธัญญรัตน์ เพชรกอง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น
  นางสาวสุณีย์ ก๋งเจ่น หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี sunee.k@dcy.go.th
  นางสาวพินิจตา เพชรแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี pinitta.p@dcy.go.th
  นายเทวิน อินทะจักร์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี tawin.i@dcy.go.th
  นางยุพรัตน์ รักญาติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี yuparat.r@dcy.go.th
  นายบุญวัฒน์ จิตสงวน เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี boonyawat.c@dcy.go.th
  นางสาวถนอมนวล สรรพคุณ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี thanomnual.s@dcy.go.th
  นางสาวณัฐญาวีร์ จันทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
  นางสาวอติยา บัวสกุล เจ้าพนักงานธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
  นายนฤเดช เเก้วศรีโพธิ์ นักพัฒนาการเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
  นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์วิเศษ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี
  ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ โภคินวงศืหิรัญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา sirapong.p@dcy.go.th
  นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา supansa.s@dcy.go.th
  นายเอกรินทร์ ท้าวขว้าง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา eakarin.t@dcy.go.th
  นางสาวพันธุ์ธิดา สมพงษ์พันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา puntida.s@dcy.go.th
  นางสาวประไพพิศ คงวัฒนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา prapaipis.k@dcy.go.th
  นายบุญดี แสงอรุณ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา boondee.s@dcy.go.th
  นางสาวีระวีพร บุรินทร์โกษฐ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา raweeporn.b@dcy.go.th
  นางสาวปราณี อาฒยะพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา pranee.a@dcy.go.th
  นางสาววิมลพร ตัณฑิกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา wimolporn.t@dcy.go.th
  นายสุวัฒน์ สอนใจดี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ปฏิบัติงานขนส่งและสวัสดิการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา suwat.s@dcy.go.th
  นางสาวสมศรี นวลเจริญ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา somsri.n@dcy.go.th
  นางสาวฉัตรธิษณ์ชา อาฒยะพันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา
  นางนัทธมน กิจดำรงกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี natthamon.k@dcy.go.th
  นางสาวนิติยา อยู่เย็น นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี nitiya.y@dcy.go.th
  นางสาวนิตยา ไชยโวหาร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี nittiya.c@dcy.go.th
  นายมงคล บุญทศ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี mongkol.b@dcy.go.th
  นางสาวสุพัฒนา พาเจริญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี supattana.p@dcy.go.th
  นางสาวมันทนา มะลิซ้อน นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี mantana.m@dcy.go.th
  นางสาวเยาวมาลย์ เพชรชู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี yaowaman.p@dcy.go.th
  นายชัชวาล ใจประสงค์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี chatchawan.j@dcy.go.th
  นางสาวสุประวีณ์ ผันเเก้ว พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
  นางสาวกิ่งเเก้ว สีหาราช พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
  นางสาวอรุณรัตน์ จันสิริวันดี พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี
  นางวาริน วีระสุนทร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท varin.w@dcy.go.th
  นางสาวนิสารัตน์ ดวงมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท nisarat.d@dcy.go.th
  นางกรรณิการ์ ฤคณีย์ พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท kannikar.r@dcy.go.th
  นางมัชฒิมา ปาจีนบูรวรรณ์ พนักงานบริการ ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท muchtima.p@dcy.go.th
  นายขจรศักดิ์ อ่ำนาคิล เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท khachonsak.a@dcy.go.th
  นายธรรมทัศน์ โสมอ่ำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท thammatas.s@dcy.go.th
  นางสาวกนกวรรณ เสนาผัน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท kanokwan.s@dcy.go.th
  นายเกียรติศักดิ์ กษิดิศ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท kiattisak.k@dcy.go.th
  นางพิไลรักษ์ พรหมปัญญา พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท pilairuk.p@dcy.go.th
  นางสาวชนิสรา โยธาดี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท chanisara.y@dcy.go.th
  นางณัชชา จิตวิศิษฎศิลป์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
  นางเนตรนพิศ ชัยชนะดารา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท
  นางภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ pattranit.k@dcy.go.th
  นางสาวสุชีวา บุญกอง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ suchewa.b@dcy.go.th
  นางสาวณัฐธิดา สมัตถะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ nuttida.s@dcy.go.th
  นางสาวธิดารัตน์ มวลชัยสง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ tidarut.m@dcy.go.th
  นางสาวสุภาพร ทานาแซง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ supaporn.t@dcy.go.th
  นางสาวจตุพร จะชาลี พนักงานบริการ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ chatuporn.j@dcy.go.th
  นางสาวรุ่งนภา ถากระโทก พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ rungnapa.t@dcy.go.th
  นายอิสระพงศ์ สมานพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ปฏิบัติงานขนส่งและสวัสดิการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ isarapong.s@dcy.go.th
  นางสาววิชชุดา ดลเจิม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  นางสาวนจิกมล แดงดง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  นางสาวชัชญาภา เขี้ยวงา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  นางสาววิภารัตน์ กระแสร์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  นางสาวสุนิสา เพชรสำนัก เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ
  นางสาวรัชนีย์ ใจห้าว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ratchanee.j@dcy.go.th
  นางสาวโชติกา ใจห้าว หัวหน้าฝ่ายสวัสดิฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร chotika.j@dcy.go.th
  นางแสงเดือน วงศ์นาญาติ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร sangduan.w@dcy.go.th
  นางสาวสุดาวรรณ คำธรรมศาสตร์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร sudawan.k@dcy.go.th
  นางสาวมนฑา บุญคอย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร monta.b@dcy.go.th
  นางสาวชนัญชิดา สุดรอด นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร chananchida.s@dcy.go.th
  นางสาวธิติพร มณีสม นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร tithiporn.m@dcy.go.th
  นางสาวนวลวรรณ หวัดสนิท นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร nuanwan.w@dcy.go.th
  นายภูวดล วงศ์นาญาติ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร puwadol.w@dcy.go.th
  นายจีระวัฒน์ คุ้มเพชร นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร jeerawat.k@dcy.go.th
  นางสาวอัสมา แดงงาม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
  นางสาวสุกัญญา สง่าหวัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร
  นางสาวปฏิญญา คงอาวุธ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย patinya.k@dcy.go.th
  นางสิรินทิพย์ เมืองชื่น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย sirintip.m@dcy.go.th
  นางสาวกนกพรรณ ทิศเชย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย kanokpun.t@dcy.go.th
  นายปรารภ คำชุม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย prarop.k@dcy.go.th
  นางสาวอนุชรา อินต๊ะวิชัย พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย anuchara.i@dcy.go.th
  นายอนุศักดิ์ อาษา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย anusak.a@dcy.go.th
  นางพัชรีย์ สีหะวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
  นายยุทธภูมิ สุขปัญญา พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย yuthaphum.s@dcy.go.th
  นางสาวพิมพ์ใจ ดีแก้ว นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
  นางสาวณัฐฐา นพวงศ์ พนักงานธุรการ ส 4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
  นางสาวนันทิการ์ แก้วกันทะ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย
  นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ rachaya.h@dcy.go.th
  นางสาววิรัชดา ปิงเมือง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ wiratchade.p@dcy.go.th
  นายอาทิตย์ เสริมมา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ atit.s@dcy.go.th
  นางสุกัญญา มูลอ้าย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ sukunya.m@dcy.go.th
  นางสาวกนกวรรณ พรมยศ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ kanokwan.p@dcy.go.th
  นางสาวลลิตา จอมแปง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ lalita.c@dcy.go.th
  ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ สุวรรณามังกร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ phaithool.s@dcy.go.th
  นางศุภกาญจน์ จันทนวล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ suphakarn.c@dcy.go.th
  นางเมทินี คฤหานนท์ นักพัฒนาการเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ methinee.k@dcy.go.th
  นายสุริจักร์ ปุกคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ surijuk.p@dcy.go.th
  นายศักดิ์สุริยา ตาวิโหย่ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ saksuriya.t@dcy.go.th
  นางสาศิโรรัตน์ เนียมศิริ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาวสุรีรัตน์ แซ่ท่อ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาวอัณณ์ชญา ปัญญา พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางพิมพร ดวงปันสิงห์ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาวถิรนันท์ โชติกอาภา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นายราชานนท์ สุอินต๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางอะภันตรี นิคำหาร พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาวกาญจนา ประสงค์ทรัพย์ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นายคมสันต์ หัศไทย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาววริศรา ขำเผือก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
  นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง nureeyan.n@dcy.go.th
  นางสาวนภารัตน์ บุญชูวงศ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง naparat.b@dcy.go.th
  นายอาคม มะแอ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง arkhom.m@dcy.go.th
  นางสาววรนุช อินญา พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง woranut.i@dcy.go.th
  นางสาวอัญชุลีกร ฤทธิ์รงค์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง parichat.m@dcy.go.th
  นางวิไลวรรณ ภูริมงคล นักพัฒนาการเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง wilaiwan.p@dcy.go.th
  นางสาวปิยรัตน์ หนูสิงห์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง piyarat.n@dcy.go.th
  นางสาวชลธิชา จันทร์เพ็ญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง chonticha.j@dcy.go.th
  นายธีระพงษ์ ขาวหอม เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง teerapong.k@dcy.go.th
  นางสาวศิยาภา เสียมไหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นางนตยา มุทามาศ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นางสาวกรรณิการ์ สมาคม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นายเชี่ยวชาญ เชื้อวงค์พรหม พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นางสาวณัฐกานต์ สายสุวรรณ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง
  นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด valentine.s@dcy.go.th
  นางสาวนิซาภัทร โป่งปันต๊ะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด nuruayu.p@dcy.go.th
  นางสาวหทัย ภูมิมาโนช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด hathai.p@dcy.go.th
  นางสาวสกุณา ยิ้มแฉล้ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด sakuna.y@dcy.go.th
  นายอภิสิทธิ์ พึ่งไทย เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด aphisit.p@dcy.go.th
  นายบัญชา บุญชู เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด bancha.b@dcy.go.th
  นางณอร ประมาณพล พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด naoon.p@dcy.go.th
  นางสาวฐิติพร ทองโชติ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด thitipon.t@dcy.go.th
  นางสาวเย็นฤดี โคนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
  นายภูไท อภิบาลศรี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด
  นางสาวกนกพร แสวงธรรม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก kanokporn.s@dcy.go.th
  นางสาวสุภา ปุ้มแสง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก supa.p@dcy.go.th
  นางสาวชมัยพร นิลคูหา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก chamaiporn.n@dcy.go.th
  นางสาววรรณนิภา ใจจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก wannipa.j@dcy.go.th
  นางสาวภัทรา ปัญญานาค นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก pattra.p@dcy.go.th
  นายเอก ใจอ้าย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก aek.j@dcy.go.th
  นางสาวกัญจ์ศษา คำสอน พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก huleeporn.k@dcy.go.th
  นางสาวอรทัย ปิ่นประดับ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก orathai.p@dcy.go.th
  นางสาวสุวรรณิการ์ อรุณสุข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
  นางสาวปณชล หม้อดี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
  นายชุมพล ขวัญจิตต์ให้คุณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
  นางสาวกัญญาภัค เเหงมงาม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
  นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก
  นางสาวปาริชาติ วจนศิริกุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก parichat.w@dcy.go.th
  นางชริญญา รอดเกตุกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก charinya.r@dcy.go.th
  นางสาวรสสุคนธ์ ด้วงทรง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก rotsukhon.d@dcy.go.th
  นางสาววัชราภรณ์ ศรีนุช นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก vacharaporn.s@dcy.go.th
  นางสาวศรินวรา ประดิษฐสุวรรณ นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก sarinvara.p@dcy.go.th
  นางสาวมนัสนันท์ เกิดพูล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก manadsanan.g@dcy.go.th
  นางสาวนาตยา มะลิเพ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก nattaya.ma@dcy.go.th
  นายสมนึก วุฒิภัทรธร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม ปฏิบัติงานขับรถยนต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก somnuek.w@dcy.go.th
  นางสาวอารยา ผัดอิน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
  นางสาวอรสา สาตี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
  นายสุริยา บุญล้อม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก
  นางนริสา คงรอด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม narisa.k@dcy.go.th
  นางสาวยิ่งกาญจน์ เจียมเจริญสิน นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม yingkan.j@dcy.go.th
  นางสรีรัตน์ จันทร์คงวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม sarirat.c@dcy.go.th
  นางสาวกัญญาวีร์ สายชลดุจจินดา นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม kanyawi.s@dcy.go.th
  นายอิสราพัส ศรัณย์พิชิตศึก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม issarapat.s@dcy.go.th
  นางสาววิรัลพัชร ยมกวาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม viranpat.y@dcy.go.th
  นายนิธิศ ศิริมั่ว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม nitis.s@dcy.go.th
  นางพรรัตน์ ผลศรีสง่า พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม pornrat.p@dcy.go.th
  นางสาววิยะดา ทับล้อม พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม viyada.t@dcy.go.th
  นายเชษฐ์ภูมิ ก๋ำนารายณ์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
  นางสาวณัฐติกาญจน์ ชนะสินถาวโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
  นางสาวเสาวลักษณ์ ทองยอดเกรื่อง นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
  นางสาวนิธิตา โพธิคม นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
  นายชวพล ลิตติพานิช หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม chavapol.l@dcy.go.th
  นายดำริห์ บำรุง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม dumri.b@dcy.go.th
  นายชำนาญ กาญจนเกต นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม chumnan.k@dcy.go.th
  นางสาวดลยา เณธิชัย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม donlaya.n@dcy.go.th
  นางสาวปิยาภรณ์ เสนารัตน์ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม piyaporn.s@dcy.go.th
  นางสาวอภิสรา บุตร์โคตร์ พนักงานประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม apisara.b@dcy.go.th
  นายจิรพงษ์ สุริยา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม jiraphong.s@dcy.go.th
  นางพิมนภัทร เทพวงษา พนักงานประกอบอาหาร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม pimonpat.t@dcy.go.th
  นายสัญญา สุนทวงษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
  นางญาณภัทร ภูพันนา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
  นางสาวนิศาลักษณ์ บุญไทย นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
  นางสาวทัศรินทร์ ดวงจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม
  นางอรินท์มาศ กาแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา arinma.k@dcy.go.th
  นางสาวจันทร์นภา เกิดศิลป์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา channapha.p@dcy.go.th
  นางสาวพจมาลย์ ด่วนทับรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา potjaman.d@dcy.go.th
  นางสาวศศิธร กวดนอก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา sasithoen.k@dcy.go.th
  นายวารินทร์ โสภาสาย นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา warin.s@dcy.go.th
  นางสาวทัศน์วรรณ เกษมอมร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา thusawan.k@dcy.go.th
  นายอาทิตย์ พึ่งกุล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา arthit.p@dcy.go.th
  นางสาวประไพ ระบือพิณ นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา praphai.r@dcy.go.th
  นางสาวลัดดาวัลย์ บรรจงนอก นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา laddawan.b@dcy.go.th
  นายวิชาญ อัศจรรย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา vichan.a@dcy.go.th
  นางสาวจารุวรรณ ผลตะขบ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา jaruwan.ko@dcy.go.th
  นางรวิวรรณ งามจันอัด พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา rawiwan.n@dcy.go.th
  นายสุรชาติ จิตรเกาะ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา surachat.j@dcy.go.th
  นายณรงค์ศักดิ์ สง่าเนตร เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา narongsak.s@dcy.go.th
  นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  นายพชร ทอนศรี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  นางสาวนุชาดา ตรงด่านกลาง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  นางสาวฐิติการต์ สว่างจิตร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
  นางสาวศรุดา ศรีสุขใส หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช suruda.p@dcy.go.th
  นางสาวอุมาพร วัตตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นางสาวซูไบต๊ะ สะแลแม นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช subaidah.s@dcy.go.th
  นายเกริกฤทธิ์ ช่วยบุญชู นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช kroekrit.c@dcy.go.th
  นางสาววรัญญา เขียวเล็ก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช warunya.k@dcy.go.th
  นางสาวกัญญาณัท ตะวันลิขิต นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช supasorn.t@dcy.go.th
  นางสาวจิตพิสุทธิ์ พูลพิพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช jidbisut.p@dcy.go.th
  นางสาวอำไพ คงจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช amphai.k@dcy.go.th
  นายจรูญ เพ็ชรศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช jaroon.p@dcy.go.th
  นางสาวสุดารัตน์ ละม้าย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นางสาวรอนา เต็ง นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นางสาวสุภาภรณ์ ไผ่บุญจันทร์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นายพนัส คชนิล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ panat.k@dcy.go.th
  นายภูมินทร์ พฤทธิ์พงศกร นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ phumin.p@dcy.go.th
  นางวันเพ็ญ พิมพ์หนู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ wonpen.p@dcy.go.th
  นางกชพร วันจันทร์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ kotchapron.v@dcy.go.th
  นางสาวสุพิชชา การินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ supitcha.k@dcy.go.th
  นางสาวชลธิชา ทองคำ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ chonticha.t@dcy.go.th
  นางสาวอโณทัย ฉิมสุข นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  นางสาวกัณฐมณี ฉ่ำมาก นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  นางสาวสุรีรัตน์ ศรีตะวัน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  นายอดิศักดิ์ มีรัตน์ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
  นางวาสนา ทองสม หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี wassana.th@dcy.go.th
  นางสาวจิตตรา แสงคำ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี jittra.s@dcy.go.th
  นางสาวคนึงนิจ ช้างรู้กิจ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี kanungnit.c@dcy.go.th
  นางสาวนิภาพร กองศรี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี nipaporn.k@dcy.go.th
  นางพลอยชนก ก้อชนะ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ploychanok.k@dcy.go.th
  นางสาวดีญาพันธุ์ คงชู นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี teeyapan.k@dcy.go.th
  นางสาวนภรดา สุริยะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี naparrada.s@dcy.go.th
  นางสาวผาณิชย์ติพร เพชรรัตน์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี phanittiporn.p@dcy.go.th
  นางหมาย เอื้อทัดทาน พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี may.a@dcy.go.th
  นางมะยุรี นีระพล พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี mayuree.n@dcy.go.th
  นางสาวอุมาพร โพธิ์ชัย นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นางสาวพรนภา มีชื่น นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นายวีระยุทธ ลุนนา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม พนักงานธุรการ ส 4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นางสาวฉัตราพร อรุณบุตร พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นางสาววิชิดา บุตรวิไลย นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นางมะลิวัลย์ นาทอง พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นางประภา กลัดเล็ก พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
  นายสรัญรัฐ กีรติวิโรจน์กุล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส sarunrat.k@dcy.go.th
  นายอับดุลรอฮิม ยูนุ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส abdulrohim.y@dcy.go.th
  นายมะนาเซ สือรี นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส manase.s@dcy.go.th
  นางจรินรรจ์ หิรัญพันธุ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส jarinan.h@dcy.go.th
  นายอัมรัญ หะยีสะมะแอ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส amrun.h@dcy.go.th
  นางสาวกฤษติกา อูมาเฮ็ง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส krittika.u@dcy.go.th
  นางสาวอามีร่า หะมิ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ameera.h@dcy.go.th
  นายอิสมาแอล บินยูโซะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส isama-ael.b@dcy.go.th
  นางสาวจุฬาลักษณ์ คาเต็ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส julalax.k@dcy.go.th
  นายมานะนอ บีเต๊าะ พนักงานขับรถยนต์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส mamanor.b@dcy.go.th
  นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  นางจรินรรจ์ หิรัญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  นางสาวสุชิกาญจน์ รักรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  นายเกรียงศักดิ์ กังสวรณ์ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  นางสาวอัสวานี บาโด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส
  นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน narongwit.p@dcy.go.th
  นางสาวกฤษณา สมบัติปัน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน kritsana.s@dcy.go.th
  นางสมัย รินอินทร์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน samai.r@dcy.go.th
  นางชุติมา ปัญญาพรม นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานนักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน chutima.p@dcy.go.th
  นายประทีป ศรีสวรรค์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน prateep.s@dcy.go.th
  ว่าที่ร้อยตรีชเนรินทร์ สมไชยวงค์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน shanerin.s@dcy.go.th
  นางเกวรินทร์ สงคราม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน kewarin.r@dcy.go.th
  นางสาวทิตยาภรณ์ ดีแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน thittayaporn.d@dcy.go.th
  นางสุมารินทร์ ประเสริฐนู นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน sumarin.j@dcy.go.th
  นายทวีพร ถนอมศักดิ์สันติ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน taweeporn.t@dcy.go.th
  นางละมัย อุทธิยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน lamai.a@dcy.go.th
  นางสาวนุชนาฏ ตันตา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน nuchanat.t@dcy.go.th
  นางสุนันทา ตาสาย พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน sununta.t@dcy.go.th
  นางสาววลี ธรรมราช พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน walee.t@dcy.go.th
  นางสาวฐิติพร วงค์กองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน thitiporn.w@dcy.go.th
  นางสาววรัญญู บุญมาก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน waranyoo.b@dcy.go.th
  นางนงลักษณ์ ถนอมศักดิ์สันติ เจ้าหน้าที่ธุรการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
  นายปรเมศร์ ขัติยศ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
  นางสาวศุภกาญจน์ จงเลิศรักษ์ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน
  นางสำเนียง หันจางสิทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ sumniang.h@dcy.go.th
  นางธัญนันท์ จันทร์สวาสดิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ thanyanan.t@dcy.go.th
  นางสาวปกิตตา ปาระพิมพ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ pakitta.p@dcy.go.th
  นางสาวปฐมาพันธุ์ หันจางสิทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ patamapan.h@dcy.go.th
  นางสาวจิรนันท์ แสนใหม่ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ jiranan.s@dcy.go.th
  นางสาวอุชุกร ลุนพงษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ auchukorn.l@dcy.go.th
  นายรังสรรค์ หลงมา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ rungsun.l@dcy.go.th
  นางณิชาภา วงษ์ชาลี พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ nichapa.w@dcy.go.th
  นางสาวสุพัตรา อารีรมย์ นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ supatra.a@dcy.go.th
  นายจิรภาส อาษาพ่อ นักพัฒนาสังคม 1300 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ chirapas.a@dcy.go.th
  นายชาติกล้า เสนารักษ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ
  นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ phatteera.k@dcy.go.th
  นางสาวรัลณา อิ่มสะอาด พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ kasamaporn.i@dcy.go.th
  นางสาวชุลีพร ชาวดอน นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ chuleeporn.c@dcy.go.th
  นายเกรียงไกล เจนรัมย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ kraingghria.j@dcy.go.th
  นางสาวสุทารัตน์ สำนักนิตย์ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ sutarat.s@dcy.go.th
  นางวัลภา ปัญรัมย์ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ wallapa.c@dcy.go.th
  นางสิรินรัตน์ ตั้งบริพัตรสกุล นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ sirinrat.c@dcy.go.th
  นางสาวสุพัตรา พรมนัส นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ supattra.p@dcy.go.th
  นายทรงพล สุพรหม นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ songpol.s@dcy.go.th
  นายสอรัฐ วานิชยากร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ sorat.w@dcy.go.th
  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี supacha.p@dcy.go.th
  นางสาววัชรี เครือบุญ นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี watcharee.k@dcy.go.th
  นายธนพล อินละมุ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี tanapol.i@dcy.go.th
  นายศิลปชัย เคนผา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี sinrapachai.k@dcy.go.th
  นางสาววิไล ทิศกระโทก นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี wilai.t@dcy.go.th
  นายศิลปวิทย์ รัตนะศักดิ์ศรี นักการภารโรง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี sinlapawit.r@dcy.go.th
  นายเอกชัย มุกดา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี akechai.m@dcy.go.th
  นางกมลฉัตร อู่ศิริกุลพาณิช นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาววันฉัตร จัตุกูล พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางอุรารัตน์ คงเกลี้ยง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นายอัมรู เเมกาจิ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวธีรภัทร กองเงิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวพิชญ์สินี กอสุจริตสิริกุล พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวจินตนา วิจิตรปัญญา ช่วยปฏิบัติงานธุรการ การเงิน บัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวธีราภัทร กองเงิน นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวแพรวพรรณ บรรเทา นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวมณธิตา ปัฐวณิณ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางกิตตา นุชนารถ พนักงานบริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
  นางสาววารุณี ดอกจันทร์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ warunee.d@dcy.go.th
  นางสาวนงลักษณ์ เสียงดัง นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ nonglux.s@dcy.go.th
  นางสาวขนิษฐา จันทร นักจิตวิทยา บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ khanistha.j@dcy.go.th
  นางสาวสุขฤทัย สุขทวี นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ sukruthai.s@dcy.go.th
  นายนพดล สายสกล นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ noppadol.s@dcy.go.th
  นางสาววนิดา วิกยานนท์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ wanida.w@dcy.go.th
  นายชาญยุทธ เลี้ยงทรัพย์ พนักงานราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ chanyut.l@dcy.go.th
  นางสาวลภัสรดา ศิลปี พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ laphasrada.s@dcy.go.th
  นางสาวศิรดา เอี่ยมอินทร์ พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ nanthayar.i@dcy.go.th
  นางสาวสุพรรษา จันทร์หอม พี่เลี้ยง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นายธีระเดช วงศ์ใหญ่ นักพัฒนาสังคม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นางสาวศิริพร ชูลี พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  นางสมลักษณ์ สุบินนภารัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด Somluck@dcy.go.th
  นางธัญชนก สีพันธุ์เนตร นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด thnchanok.s@dcy.go.th
  นางสาวเมตตา พลยาง นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด metta.p@dcy.go.th
  นายปวีร์ณรงค์ แทนคำ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด pawinarong.h@dcy.go.th
  นางรพีพร ปัญญาใจ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด rapeeporn.p@dcy.go.th
  นางสาวณิชารีย์ โพธิศรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด nicharee.p@dcy.go.th
  นางพรศิริ สิงห์ทิศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด pornsiri.s@dcy.go.th
  นางสาวสมสกุล ซื่อสัตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด somsakul.s@dcy.go.th
  นางอภินี ทองคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด apinee.t@dcy.go.th
  นางวาสนา กวินเมธาวันต์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด wasana.k@dcy.go.th
  นางสาวภิรตา ประสงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด pirata.p@dcy.go.th
  นางสาวนิยาพร ไชยเสน นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด niyaporn.c@dcy.go.th
  นางสาวกนกวรรณ วงศ์เศรษฐี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด kanokwan.w@dcy.go.th
  นางนิภาพร เจริญงาม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด nipaporn.c@dcy.go.th
  นางสาวกาญจนา ใยสุ่น พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด kanjana.y@dcy.go.th
  นางสาวกิติยา เนียมกรด พนักงานช่วยการพยาบาล ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด kitiya.n@dcy.go.th
  นางสาวโชติกา จำนงค์ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด chotika.ja@dcy.go.th
  นายธีระศักดิ์ ชนะสงคราม พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด theerasak.c@dcy.go.th
  นางสาวณัชตาภรณ์ กาวิน พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด nattaporn.k@dcy.go.th
  นางสาวอุบลวรรณ แสงเพชร นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ubonwan.sa@dcy.go.th
  นางสาวสกุลรัตน์ ทับทิม นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด sakalrat.t@dcy.go.th
  นางสาวดวงฤทัย แสงเพชร์ พนักงานพิมพ์ดีด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด duangruthai.s@dcy.go.th
  นายเลอเกียรติ วิชาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นางรัชนี ผลานิผล พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นางชนิดา แปงการิยา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นางสาวบุษบา อยู่คง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นางสาวอุมารินทร์ ถนอมศิลป์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นางสาววรางคณา ธัชธาชนก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
  นายธัชกร อังสนุ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางปรัศนี นัคราโรจน์ ผู้ช่วยผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท pratsanee.s@dcy.go.th
  นางสาววรัณรัชต์ นิยมกุลดารัชต์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท waranrat.n@dcy.go.th
  นางลดาวัลย์ สิริลาภพูนผล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ladawan.s@dcy.go.th
  นางสุดา วงศ์บูชาศิลป์ พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท suda.w@dcy.go.th
  นายรุจิพงษ์ แสงทอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท rujipong.s@dcy.go.th
  นางกัลยา ปานภิบาล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท kanlaya.p@dcy.go.th
  นางจงรักษ์ เถื่อนเภา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท jongrak.t@dcy.go.th
  นางจันทร์ใด กองเต็ม พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท jandai.k@dcy.go.th
  นางจันทร์รัตน์ ฟักแตง พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท janrad.f@dcy.go.th
  นางวรรณศรี รุมรณกาศ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wannasri.r@dcy.go.th
  นายธเนตร ขำอภัย พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท tanetrn.k@dcy.go.th
  นางนิวัติ เหล็กนิ่ม ครูช่วยสอน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท niwat.l@dcy.go.th
  นายพลธรา เสวก พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท phontara.s@dcy.go.th
  นางสาวบาดาล พึ่งภพ ครูช่วยสอน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท badal.p@dcy.go.th
  นายประภาส สุภนิกร พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท prapas.s@dcy.go.th
  นางวาสนา ยืนเครือ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wassana.y@dcy.go.th
  นางสาววิไลวรรณ แก้วกล้า พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wilaiwan.k@dcy.go.th
  นางหอมจันทร์ บุญเพ็ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท homchan.b@dcy.go.th
  นางโสภี โลนุช พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sopee.l@dcy.go.th
  นางสร้อยอุมา หอมกลิ่น พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท soiauma.h@dcy.go.th
  นายสุวรรณศิลป์ โลนุช พนักงานพัสดุ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท suwansilp.l@dcy.go.th
  นางแสงจันทร์ กันทา พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sangjan.k@dcy.go.th
  นางสุมาลี จงไพศาล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sumalee.c@dcy.go.th
  นางสาวศศิทร ไวทยาชีวะ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sasithorn.w@dcy.go.th
  นางศศิธร จำลอง พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sasitorn.j@dcy.go.th
  นายอำพร แคชัยภูมิ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท amporn.ca@dcy.go.th
  นางสุรีรัตน์ สิริลาภพูนผล ครูช่วยสอน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sureerat.s@dcy.go.th
  นางสุภา แก้วส่งแสง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท supa.k@dcy.go.th
  นางฉวีวรรณ คุ้มประวัติ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท chaveewan.k@dcy.go.th
  นางสาวสุพิศ รอดอุบล เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท supis.r@dcy.go.th
  นายดนัย ชัยติสิริสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท danai.c@dcy.go.th
  นายโกเมน ภักดิ์ศรีวงษ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท komain.p@dcy.go.th
  นางสาววิมาน อินทอง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท viman.i@dcy.go.th
  นางมานิตย์ เพ็ชรดำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท manit.p@dcy.go.th
  นางสาววิไลพร เอื้อทัดทาน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wilaiporn.u@dcy.go.th
  นางอรทัย โลนุช พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท orathai.l@dcy.go.th
  นางสาวสมฤทัย วงสุเพ็ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท somruthai.w@dcy.go.th
  นางใจ ชื่นจิตร์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท jai.c@dcy.go.th
  นางสาวชลธิชา พุ่มสอาด พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท chontichar.s@dcy.go.th
  นายธีรศักดิ์ โลนุช พนักงานซักฟอก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท theerasak.l@dcy.go.th
  นายพิชิต แซ่ซิ้ม พนักงานซักฟอก สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท pichit.s@dcy.go.th
  นางสาวยุวดี พลศรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท yuwadee.p@dcy.go.th
  นางวันเพ็ญ เสวก พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wanpen.s@dcy.go.th
  นางหวานตา บัวล้ำล้ำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท wanta.b@dcy.go.th
  นางฉลอง ทิพย์จันทร์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท chalong.t@dcy.go.th
  นางสาววาสนา เนตรงาม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท vasana.n@dcy.go.th
  นางสาวดวงพร หมีสมุทร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท doungporn.m@dcy.go.th
  นางสายพิน จั่นเจือ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท saypin.j@dcy.go.th
  นางสาวต้อมจิต บรมชาติ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท tomgit.b@dcy.go.th
  นางสาวปภาวรินทร์ ละออนุช พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท paphawarin.l@dcy.go.th
  นางสาวทัศนี คำอาจ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท thasanee.k@dcy.go.th
  นางสาวรัชนี หันเอียง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ratchanee.h@dcy.go.th
  นางสาวสุรีรีตน์ แพรสี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท sureerat.p@dcy.go.th
  นางสาวตุ๊กตา โชติศิริ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท tukkata.c@dcy.go.th
  นางสำเภา รอดพันดุง พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นายบรรเรง งามขำ ช่างไฟฟ้า ช 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวรุจิลักษณ์ แสวงผล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวชนินาถ พองผลา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวพิมพ์พร ทวยทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวกนกพร ปาไตย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวณริสสา ชูดอนตรอ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  นางสาวชุติมา สมประสงค์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต chutima.s@dcy.go.th
  นายสุปรีชา กุลประเดิม พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต supreecha.k@dcy.go.th
  นายนาวิน สัมฤทธิ์ พนักงานพิมพ์แม่แบบ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต navin.s@dcy.go.th
  นางสาววราลักษณ์ บุญมีมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต waralux.b@dcy.go.th
  นางอุไรรัตน์ เจียมรุ่งรักษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต urairat.j@dcy.go.th
  นางสาวพิศมัย วรรณวิไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต pissamai.v@dcy.go.th
  นางสาวกัลย์รัตนา ศิริมังคลาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต gunrattana.s@dcy.go.th
  นางอุษา สุขวาสนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต usa.s@dcy.go.th
  นางสาวภิมณณัฏฐ์ พงษ์เกษตรการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต pimonnut.p@dcy.go.th
  นางอิ่นอ้อย เผ่าพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต inoy.p@dcy.go.th
  นางชลฤดี เปาทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวประนอม ธัญญชาติ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นายไสว สืบเจ๊ก พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นายชัยสิทธิ์ ปั้นทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต chaiyasit.p@dcy.go.th
  นางคำนึง ไทยเจริญพร พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสมศรี ศรีตัณฑ์ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต somsri.s@dcy.go.th
  นางอัจฉราวดี โกยทา พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต acharawadee.k@dcy.go.th
  นางสาวสุภาพร เปาทอง พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางกิมหลั่น กาสนอก พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางวิภารัตน์ ลิ้มหุ่น พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวอังคณา อรุณบุตร พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางบุบผา บำเพ็ญทาน พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางทองม้วน ดงกันจะ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต thongmoun.d@dcy.go.th
  นางสาวพัชรี เปิงทะมัง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต patcharee.pa@dcy.go.th
  นางเบญจา บุญทองโท พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวจิรัฐิติกาล สัญญากิจ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต jirattikan.p@dcy.go.th
  นางสาวประคอง กุลสีสอน พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางนงลักษณ์ ทองใบใหญ่ ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต nongluk.t@dcy.go.th
  นางพนิดา เพ็งแจ่ม พนักงานช่วยการพยาบาล ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต phanida.p@dcy.go.th
  นางทองดา แก้วแทน พนักงานประกอบอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นายเอนก คล้ายกรูฏ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นายสมชาย รัตนะศักดิ์ศรี พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ.2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวสุขี อ่ำเกตุ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวศุภรางค์ หม่อมปลุก พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต suparang.m@dcy.go.th
  นางสาวเพ็ญประภา คงอุ่น พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต penpraoa.p@dcy.go.th
  นางอรสา ศรีโพธิ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวทวิชา เขียวคูหา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต tavicha.k@dcy.go.th
  นางสาวกาญจนารัตน์ จันทระ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางชัด สืบเจ๊ก พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวดาหวัน มานุ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นายธงชัย ศรีชำนาญ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต thongchai.s@dcy.go.th
  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวเกศวดี ไกรนอก นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวปิยวรรณ เปรุนาวิน พนักงานพิมพ์ดีด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาววราลักษณ์ ใจกระเสน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวอนัญญา ปงก๋องเเก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวอนัญญา ปงก๋องแก้ว เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางพนมกร ธรรมเนียมงาม นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวพัชรินทร์ ปัญญาบุญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางอรทัย ไต่ถาม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวขวัญจิตร์ เส็งเเสงทอง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวณิศวรา พีระพันธ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวทิพวรรณ ศรีวิเชียร พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาวพัชรี ศรีเจริญสุข พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
  นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี akirast@gmail.com
  นายธงชัย ขำดวง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี thongchai.k@dcy.go.th
  นางวิราวรรณ สร้อยมณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี wirawan.s@dcy.go.th
  นางธนพร ไพศาล เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี tanapron.p@dcy.go.th
  นางสาวณัฐติยาภรณ์ พิทักษ์ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี nattiyaporn.p@dcy.go.th
  นางสาวสุวรรณี ถาวีศรีสกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี suwannee.t@dcy.go.th
  นางทัศนีย์ มะลิซ้อน พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี tasanee.m@dcy.go.th
  นางจำเนียร ฉัตรพิริยกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี jamnail.c@dcy.go.th
  นางสาวนันทนา นวลใย พนักงานพิมพ์ระดับ 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี nuntana.n@dcy.go.th
  นางสาวสำรวย ฮวดศรี ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี samruay.h@dcy.go.th
  นางพรรทิพย์ หัตถิยา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี puntip.h@dcy.go.th
  นางบานชื่น วีระพันธ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี banchuen.w@dcy.go.th
  นางสาวสุนิษา หาระสาร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี sunisa.h@dcy.go.th
  นางอาภาภัทร สุกปลั่ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี arpapat.s@dcy.go.th
  นางสาวรมณ พชรศรัณย์ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ramon.s@dcy.go.th
  นางสาววรรณรัตน์ จรัสเพ็ชร์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี wannarat.j@dcy.go.th
  นางสาวรติกาล อนันตโชติชัย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ratikarn.a@dcy.go.th
  นางสาวบรรเจิด อำพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี banjird.a@dcy.go.th
  นางสาววราวัลย์ แสงจันดา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี warawan.s@dcy.go.th
  นายณัฐพจน์ ภูแช่มโชติ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี nuttapot.p@dcy.go.th
  นางสาวอัจฉรา แก้วกระจาย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี augchara.k@dcy.go.th
  นางสาวพนิตพร เลิศไกร นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี panitporn.l@dcy.go.th
  นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี wanatchaporn.k@dcy.go.th
  นางสาวจรรยา สังข์น้อย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี janya.s@dcy.go.th
  นางอุไรวรรณ มัทวานุกูล พยาบาลเทคนิคชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี uralwan.m@dcy.go.th
  นายสมบูรณ์ โพธิ์เพชร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี sombun.p@dcy.go.th
  นายสุริยะ ทิพย์จันทร์ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี suriya.t@dcy.go.th
  นายเฉลิมศักดิ์ โพธิ์มณี พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี chalermsak.p@dcy.go.th
  นายสุกิจ เกิดนาค พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี suki.g@dcy.go.th
  นายพนา ประเสริฐศรี พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี pana.p@dcy.go.th
  นายคมสันต์ พรหมชาติ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี komsun.p@dcy.go.th
  นายประสิทธิ์ วินิจกำธร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี prasit.v@dcy.go.th
  นางฐาปนีย์ ศรีเสน่ห์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี thapanee.s@dcy.go.th
  นางสาวธารชีวา ศรีคำซาว พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวพิมพ์นภัส ภูเขียว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวสุธาสินี เรืองพูล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นายนิกร ทองสุข พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวกมลลักษณ์ งามขำ เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวอัญชลี ลิ่มไชยฤกษ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวศรินญา ตู้แก้ว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  ว่าที่ ร.ต.หญิงทิพานิษฐ์ กองศุภณัฐ์ เจ้าพนักงานฝึกอบรมเเละฝึกอาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวก่องกาญจน์ ปิ่นมณี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี kongkan.p@dcy.go.th
  นางสาววรรณภา มีเเสง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวสิริรัตน์ ตันนารัตน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวธิดารัตน์ ไผ่พุทธ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นายฬะภีกรณ์ สำแดงเดช เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางสาวญาณิกา ณ ระนอง เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
  นางดารารัตน์ สุเทศ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี dararat.s@dcy.go.th
  นายชาญณรงค์ ภาณุทัต พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี channarong.p@dcy.go.th
  นางศิริกุล ไชยกุล พนักงานพิมพ์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี sirikul.c@dcy.go.th
  นางสมฤดี สีหาบุตร พนักงานพัสดุ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี somrudee.s@dcy.go.th
  นางกัญญารัตน์ พิทักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี kanyarat.p@dcy.go.th
  นางสาวรัตนา นันทราช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี rattana.n@dcy.go.th
  นางสาวธนัชภรณ์ คุณสมุทร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี thanutchaphon.k@dcy.go.th
  นางสาวอัจฉรา ทิมณีวรรณ์ พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี adchara.t@dcy.go.th
  นางสาวสุจิตร์ ทองคันทา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี suchit.t@dcy.go.th
  นางสาวสุวรรณา สุกุรา เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี suwanna.s@dcy.go.th
  นางวรรณา ใจเกษิม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี wanna.j@dcy.go.th
  นายสมใจ อยู่สำราญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี somjai.y@dcy.go.th
  นายมานพ ลิ้นทองคำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี manop.l@dcy.go.th
  นางสุวนันท์ กรรณาริก พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี sunan.k@dcy.go.th
  นางปราณี ภาณุทัต พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี pranee.p@dcy.go.th
  นางสาวโศรัญญาเรศ ภูโต พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
  นางสาวประภาภรณ์ สร้อยสนธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
  นางญาณิศา เดชบำรุง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
  นางสาวศิริวรรณ ดีอนันต์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี
  นางสาวจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี jarinya.w@dcy.go.th
  นางวิจิตรา ชารีโคตร เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี vijittra.c@dcy.go.th
  นางอัฉราวดี พรหมโท เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี archarawadee.p@dcy.go.th
  นางพิสมัย ลีพฤติ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี pissamai.l@dcy.go.th
  นางสาวิตรี คำชมภู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี savitree.l@dcy.go.th
  ว่าที่ร้อยตรีวัชระ มาตคูเมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี watchara.m@dcy.go.th
  สิบเอกหญิงวรรณี เหมุทัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี wannee.h@dcy.go.th
  นางสาวธิดารัตน์ ยอดญานะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี tidarat.y@dcy.go.th
  นางสุดสาคร เจตบุตร พนักงานพิมพ์ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี sudsakhorn.j@dcy.go.th
  นางสุกัลยา ผิวบาง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี sukalya.p@dcy.go.th
  นางเสาวคนธ์ จันทร์เพชร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี saowakong.j@dcy.go.th
  นางเครือวัลย์ สุนารักษ์ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี krueawan.s@dcy.go.th
  นางรำไพ คำวะเนตร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ramphai.k@dcy.go.th
  นางสุนันทา เภาสี ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี sunanta.p@dcy.go.th
  นางรัชฎาภรณ์ อินทร์ดี ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี rachadapon.i@dcy.go.th
  นางทิพวรรณ คงทอง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี thibpawan.t@dcy.go.th
  นางนวลจันทร์ มุนทานี ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี naunchan.m@dcy.go.th
  นางสุวรรณ โชตะวัน ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางวรุณี พวงทอง ครูพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี warunee.p@dcy.go.th
  นายธนศักดิ์ ศรีธาพุม พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี tanasak.s@dcy.go.th
  นายสมชัย ภูนาวา พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี somchai.p@dcy.go.th
  นางปาณิศา ขะมวดทรัพย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี panisa.k@dcy.go.th
  นางสาวจุฑาทิพย์ มูลหา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี chuthathip.m@dcy.go.th
  นางสาวรัตนา จะรอนรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี rattana.j@dcy.go.th
  นางสาวอัญชลี โพธิ์ศิริ นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี anchalee.p@dcy.go.th
  นางสิริพร ศรีธาพุม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี siriporn.s@dcy.go.th
  นางสาวสุมาลัย ภัทรดุลย์พิทักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี sumalai.p@dcy.go.th
  นางพรนภา ทับทิม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี pornnapa.m@dcy.go.th
  นางสาววิรอน สิงห์ละคร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี wiron.s@dcy.go.th
  นางสาวฐิติมา เฉียบกลาง คนครัว สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี titima.c@dcy.go.th
  นางสาวออ โหจันทร์แสง พนักงานซักฟอก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี or.h@dcy.go.th
  นางสาวรินทร์นภา โคตรโสภา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี rinnapa.k@dcy.go.th
  นางทิพยวรรณ ทองดี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี tippayawan.t@dcy.go.th
  นางพรฤทัย ไชยรินทร์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี phonruethai.c@dcy.go.th
  นางสาวยุพาพร วิโทจิตร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี yupaporn.w@dcy.go.th
  นางจิดาภา ไชยเบ้า พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี jidapa.c@dcy.go.th
  นางเอื้อรัตน์ สุนารักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี auearat.k@dcy.go.th
  นางทวิพร บุญสุข พนักงานซักฟอก สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี taviporn.b@dcy.go.th
  นางวงเดือน มุกดาม่วง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี wongduan.m@dcy.go.th
  นางสาววรรณภา เอ็นดู พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี wannapa.a@dcy.go.th
  นางสาวอนันต์ สีหาท้าว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี anan.s@dcy.go.th
  นางสาวปราณี กล้าหาญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี pranee.k@dcy.go.th
  นายสุพจน์ อินทร์มาตร นักการภารโรง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี suput.i@dcy.go.th
  นายสถิต นันทะแสง ยาม สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี satid.n@dcy.go.th
  นายปภัลพงศ์ จันทร์เพชร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี prapunpong.c@dcy.go.th
  นางสาวเกศวดี อินทรสงเคราะห์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ketwadee.i@dcy.go.th
  นางสุพรรณษา สิงห์ขาม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี supansa.su@dcy.go.th
  นางวาสนา อินทวิชัย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี wassana.i@dcy.go.th
  นางสนิฎา รุ้งรามา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี sanida.r@dcy.go.th
  นางสาวเกษร แย้มละมุล พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวกันย์ทิพา ลีนารถ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวสุภาดา ลีพฤติ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวณภษร สมทิพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวณัฐลดา จำปา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวยุภา กุลวงษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวจินตนา ดอนชัย เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางสาวกรรณิกา ทองไสว เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี
  นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ phethai.m@dcy.go.th
  นางสุจิตรา สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ suchitra.s@dcy.go.th
  นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ c_mboyshome1@hotmail.com
  นางพรทิพย์ ชำนาญกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ pornthip.c@dcy.go.th
  นางสุรีพรรณ สิริภาคิไนย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ sureephan.s@dcy.go.th
  นายประพันธ์ เงินดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ praphan.n@dcy.go.th
  นางสาวจีรญาดา อินทร์เหยี่ยว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ jeerayada.i@dcy.go.th
  นางสาวเจนจีรา แก่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ janjera.k@dcy.go.th
  นางพิณทอง นวลมณี ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ pinthong.n@dcy.go.th
  นายคงเดช สุรนันทชัย พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ kongdat.s@dcy.go.th
  นายทวีพรศักดิ์ จิโน พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ taweepornsak.c@dcy.go.th
  นางจันดี พวงทอง พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ jandee.p@dcy.go.th
  นายอรุณ ทองศิลา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ arun.t@dcy.go.th
  นางสาวรำไพ โพธิ์หย่า พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ rumpai.p@dcy.go.th
  นางบุษญา บุญมาก ศรีนาคะ พนักงานพิมพ์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ butsaya.bs@dcy.go.th
  นางสมศรี แก้วประเสริฐ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ somsri.k@dcy.go.th
  นายจันทร์ฤทธิ์ ขจรงามแท้ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ janrit.k@dcy.go.th
  นายสมคิด สิงห์แก้ว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ somkid.s@dcy.go.th
  นางสาวกรองจิต มานาแวน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ krongjit.m@dcy.go.th
  นางสาวศุภิสรา แอ่นปัญญา พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ suphitsara.a@dcy.go.th
  นางสาวภัทรินทร์ วิภวภิญโญ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ phattharin.w@dcy.go.th
  นางกัลยา อาจหาญ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ kanlaya.a@dcy.go.th
  นางวันดี ถิ่นวนา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ wandee.t@dcy.go.th
  นางอนงค์ เจริญวัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ anong.p@dcy.go.th
  นางสาวเกศสุดา เรือนสา นักวิชาการพัสดุ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ kedsuda.r@dcy.go.th
  นางสาวรัตติกาล ศิริวรรณ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นางธีร์วรา ชัยมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นางสาวณัฐวรรธน์ อุนนะนันทน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นายฐากูร ปลั่งสมบัติ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นายประยูร จิโน พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
  นางนิตยา มุทามาศ ผู้ช่วยผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส nittaya.m@dcy.go.th
  นางจิตติมา จิตต์สมัคร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส jittima.j@dcy.go.th
  นางศิราณี แก่นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส siranee.j@dcy.go.th
  นางสาวอาซูรา วาเต๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส asura.w@dcy.go.th
  นางสุจิรา ชุมสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส sujira.s@dcy.go.th
  นางแช่มช้อย สุขสบาย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส chamchoi.s@dcy.go.th
  นายคำรนทร์ เพชรบุรี ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส khamron.p@dcy.go.th
  นายเปายี สาและ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส paoyee.s@dcy.go.th
  นายปรีชา รักรงค์ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส preecha.r@dcy.go.th
  นางสาวประภา ยอดสร้อย พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส prapa.y@dcy.go.th
  นายทศพร คชเดช พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส thodsaphon.k@dcy.go.th
  นางพจมาลย์ บุญช่วย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส phodma.b@dcy.go.th
  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส roseela.s@dcy.go.th
  นายอุดร เทพรัตน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส audron.t@dcy.go.th
  นางชนาภัทร แดงแก้ว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส chanaphat.d@dcy.go.th
  นางกมลวัลท์ ตุกเตียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
  นางAmpaporn Kongrod เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
  นางสาวสิริมา สีระโก นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
  นางสาวอรณี ศรีขัวญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส
  นายชาญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sidawan.s@dcy.go.th
  นางศิริสุจรรยา ไกรทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sirisujanya.k@dcy.go.th
  นางสาวจุฬาทิพย์ คูอำนวยสุข นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง julathip.k@dcy.go.th
  นายนพดล กิตติพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง noppadon.k@dcy.go.th
  นายวัลลภ สุนทรวาท เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง wallop.s@dcy.go.th
  นายวิชิต เจริญคง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง vichit.j@dcy.go.th
  นายอภิรักษ์ พร้อมพิมพ์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง apirak.p@dcy.go.th
  นายสมาน หาเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง saman.h@dcy.go.th
  นางถนอมศรี กรองศรี พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง tanomsri.k@dcy.go.th
  นายวลิต พุกบุญช่วย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง valit.p@dcy.go.th
  นางภคมน ศิริธนกาล พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง phakkhamon.s@dcy.go.th
  นางเพ็ญศรี มุ่งหาดี พนักงานพัสดุ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง pensri.m@dcy.go.th
  นางสาวลีลา สายสิญจน์ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง leela.s@dcy.go.th
  นางสิรินทรา ทิพยรักษ์ พนักงานประกอบอาหาร สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sirintra.t@dcy.go.th
  นางอัมพร ริตุ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง amporn.r@dcy.go.th
  นายสมพงษ์ สังข์เพ็ชร์ พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sompong.s@dcy.go.th
  นายโอภาส คิดหาทอง พนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง opas.k@dcy.go.th
  นายสมพงษ์ มีสุข พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sompong.m@dcy.go.th
  นางวัชรินทร โพธิญาณ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง watcharinthon.p@dcy.go.th
  นายวีระชาติ แสงคล้าย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง veerachat.s@dcy.go.th
  นายทศพล วิลัยเลิศ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง thossapol.w@dcy.go.th
  นางสาวจุรีรัตน์ ขอถมกลาง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง jureerat.k@dcy.go.th
  นางสาวสุรีย์พรรณ สุระภี พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง sureepun.s@dcy.go.th
  นายสุชาติ ทองสุข พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง suchat.t@dcy.go.th
  นางสาวนรีรัตน์ สายสุนา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวสุชัญญา เขื่อนสอง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นายธนภัทร ปัญญาวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวภวิกา ตันสกุุล นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวธนาภรณ์ จ่าชัยภูมิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นายธนวิทย์ เถาเมืองใจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวเสาวภา สาระขันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางศศิประภา ศรีเชียงสา พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางธนาอร กระหม่อมทอง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวรินลดา บัวทิม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นางสาวธิดารัตน์ วงษ์มณี เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง
  นายคมสรร รักแก้ว ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด komsan.r@dcy.go.th
  นางสาวกาญจนา เอมดิษฐ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด kanjana.a@dcy.go.th
  นางสาวรสสุคนธ์ สุขทอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด rojsukon.s@dcy.go.th
  นางสาวโสรยาวรรณ์ ภูคลัง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด sorayawan.p@dcy.go.th
  นางสาวอุบลวรรณ สังวาลย์เพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด ubonwan.s@dcy.go.th
  นางสาวสุภาพร ปัดภัย พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวสนม สุวรรณวร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายสุรศักดิ์ ก้อนใส เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายศิลป์ชัย พรหมศรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาววิไลพร อรุณเรือง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวศุภวรรณ ขูดแก้ว นักจิตวิทยาชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวอรวรรณ อยู่อ้อน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาววีรภัทรา สาระด่วน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายอนุชา เขียวน้อย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวณัฐนาถ โถแพ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางพัทรียา ศักดิ์โชตินนท์ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวเกศราภรณ์ ดิษฐ์รักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายชัชวาลย์ จุ้ยอ่อน ช่างปูน ช 4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายวิรัตน์ สมิทธพัฒน์ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางจรัสศรี ประสงค์ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายภิญโญ ตันติวัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายดนตรี อันอาสา พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายสมบูรณ์ สมเคราะห์ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายสมชาย วงศ์วัฒนะ พ่อบ้าน ระดับ ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายวิชัย คงสุข พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวพัชราภา เทาดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายชรินทร์ อัมโร พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวสุจิตรา ใสสะอาด พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาววิษณี แก่งคง นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาววิษณี แก่นคง นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายภาคภูมิ ทิตตะวัฒน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายเจษฎา ธรรมา นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวขัวญนภา อินทภาพ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นายประเมศฐ์ พรพินันท์ธรณ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด
  นางสาวชมพูเนกต์ ทองค้ำ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด chompunek.t@dcy.go.th
  นายฐานวัฒน์ พรนิธิดลวัฒน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ thannawatt.p@dcy.go.th
  นางเยาว์ลักษณ์ พรหมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ yaowaluk.p@dcy.go.th
  นางอุมาภรณ์ คล้ำจีน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ umaporn.k@dcy.go.th
  นางสุทนา กล่อมแสง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางศิริพร สุขเกษม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นายสุริยันต์ พรหมมา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาวประภา สุขเสมา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาวณัฐธิดา ขุนแผ้ว นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ natthida.k@dcy.go.th
  นางสาวชุติญา พวงทอง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาวปวริศา แซ่จิว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นายปลอด ทิพวารี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาวสมพิศ ชัยสว้สดิถานนท์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาววรรณรัตน์ แสงศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  ว่าที่ร้อยตรีธนะรัชต์ งอบโพธิ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นายอัศนัย พุทธโกศัย พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นายจักรพงศ์ พะกะยะ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ
  นางสาวชมฤดี นาทะศิริ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา chomrudee.n@dcy.go.th
  นางพรทิพย์ ดีเย๊าะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา prontip.d@dcy.go.th
  นางสุนันณา ชายกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา sunanna.c@dcy.go.th
  นางจันทนา บุญทิก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา jantana.b@dcy.go.th
  นางสาวกฤษณพร เที่ยงอ่ำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา kritsanaporn.t@dcy.go.th
  นางสาวศิริศิลป์ โรจนกุล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา sirisilp.r@dcy.go.th
  นางสาวสุไรดา วาเด็ง นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา suraida.w@dcy.go.th
  นางณัฏฐิกา พรหมทอง พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา natthika.p@dcy.go.th
  นางสาวสุภารัตน์ จาริยะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ระดับ ชั้น3 สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา suparat.j@dcy.go.th
  นางเสาวภาคย์ ขุนฤทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา saowaphak.k@dcy.go.th
  นางวันดี เกื้อเกตุ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา vandee.k@dcy.go.th
  นายหาเส็ม ดีเย๊าะ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา hasem.d@dcy.go.th
  นายวิชิต ภิญโญ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา vichit.p@dcy.go.th
  นายธเนศ ธเรศพล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา thanat.t@dcy.go.th
  นางวิภารัตน์ ไชยแพทย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา wipharat.c@dcy.go.th
  นางรุ้งทอง สิทธิเกษร พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา rongtong.s@dcy.go.th
  นางสาวลัดดาวัลย์ สายเอียด พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา laddawan.s@dcy.go.th
  นายหารงค์ มูซอ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา harong.m@dcy.go.th
  นางสาวต่วนกลือซง บาเก็ง พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา tuankluesong.b@dcy.go.th
  นางสาวโนร์อาซีกิน สนิทวาที นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา
  นางสาวชุติกาญจน์ ครุธบิน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา
  นายซอฟรี อุเซ็ง พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา
  นางสุภาภรณ์ เเกซิ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา
  นายเผด็จ ผิวงาม ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา papadej55@gmail.com
  นางสาวสุภาพร ลือชา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางมาลัย โพรีแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา malai.p@dcy.go.th
  นางสาวอนัศยา ปาฐกานนท์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา anassaya.p@dcy.go.th
  นายบุญวัฒน์ รัตนวิชัย พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา bunwat.r@dcy.go.th
  นายปิยะ ศรีอรุณศิริสกุล พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นายไพบูลย์ เขียววิจิตร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางอัจฉราวดี วัฒนากูร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา atcharawadee.w@dcy.go.th
  นายพิรักษ์ ภานันท์ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นายณัฐวุฒิ เสนพันธ์ลำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นายเจนณรงค์ จำปาโพธิ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา jannarong.j@dcy.go.th
  นางสาวปาริฉัตร เชาว์ช่างเหล็ก พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางสาวภักดิ์วิภา จันทะเวช นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางอารยา เพลินบุญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางสาวสุพิชญา นามจันทึก นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางสาวปรางทิพย์ พรมกุล เจ้าพนักงานฝึกอบรมเเละฝึกอาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางสาวธารา อ่อนทองหลาง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา
  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช salinee.w@dcy.go.th
  นางสาวปิยนาถ ละอองทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช piyanart.l@dcy.go.th
  นางสาวฤทัยรัตน์ แซ่ภู่ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช reuthairat.s@dcy.go.th
  นายเอกพงษ์ สิงห์ชู เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช aekkaphong.s@dcy.go.th
  นายนิพนธ์ พุฒิไพรีพ่าย หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช nipon.p@dcy.go.th
  นางลักษณพร บัณฑิตกุล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช laksanaporn.b@dcy.go.th
  นายสมพร เทพสุวรรณ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช somporn.t@dcy.go.th
  นางสาวเรียม กลับมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช riam.k@dcy.go.th
  นางปภาวรินทร์ ชำนาญคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช papawarin.c@dcy.go.th
  นางสาวไพลิน ศรีนคร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pailin.s@dcy.go.th
  นางพิมพ์ใจ เกื้อกูล พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pimjai.k@dcy.go.th
  นางณีรนุช พับบำนาญ พนักงานพิมพ์ ส.3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช neeranut.p@dcy.go.th
  นายไพรัช ผดุงกิจ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pairat.p@dcy.go.th
  นายสมพร แสวงจิตร พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช somporn.s@dcy.go.th
  นายจงรักษ์ อามิตย์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช jongrak.a@dcy.go.th
  นางสมจิตต์ ปัทมโรจน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช somjit.p@dcy.go.th
  นางสนอง เทพบรรทม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช sanong.t@dcy.go.th
  นางสาวประไพ แก้วอุดม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช prapai.kaew@dcy.go.th
  นางพรทิพย์ บุษบา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pornthip.b@dcy.go.th
  นางอนัญญา สาริยันต์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ananya.s@dcy.go.th
  นางพัชรี นิลพัฒน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช patcharee.n@dcy.go.th
  นางสมบูรณ์ สุขนุกูล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช sombun.s@dcy.go.th
  นางสาวพรสุดา ศรีชู เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pornsuda.s@dcy.go.th
  นายสมเกียรติ ธรรมขันธ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช somkiat.t@dcy.go.th
  นางชะเอก กุมลา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช chaek.k@dcy.go.th
  นางสาวอังศุมาลิน พิบูลย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช angsumalin.k@dcy.go.th
  นายอุกฤษฏ์ ประจวบผล ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ukrit.p@dcy.go.th
  นางสาวประนอม ทองนิ่ม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช pranom.t@dcy.go.th
  นางสาวสุพรรณี แก่นแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางภัทราวรรณ คงทน พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางกมลทิพย์ รักธรรม พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางศิริรักษ์ เบญจศิรพันธ์ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางสาวกฤติยาภรณ์ ชำนาญฉา นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางพิชญธิดา จันทรจำนง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางกันถ์ฏกาญจน์ กวีพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นายเอกชัย ศรีลาภ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นายรัตนพล แสงโพธิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช
  นางอุบลรัตน์ สุนทรมัจฉะ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ubonrat.s@dcy.go.th
  นางรัตนมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย rattanamanee.h@dcy.go.th
  นางสาวอรอนงค์ ศรีมะโรง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย onanong.s@dcy.go.th
  นายวิวัฒน์ นามวิเศษ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย wiwat.n@dcy.go.th
  นางบุญช่วย เหมะธุลิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย boonchauy.h@dcy.go.th
  นางสาวศิริลักษณ์ ถุงน้ำคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย siriluk.t@dcy.go.th
  นางอุลัย จันดาศักดิ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย ulai.j@dcy.go.th
  นายวัชระ พนาลิกุล พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย watchara.p@dcy.go.th
  นายธรรมรงค์ เกตุดอน พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย tummarong.k@dcy.go.th
  นายศักดิ์สิทธิ์ ผลไม้ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย suksit.p@dcy.go.th
  นายบัณฑิต ธรรมวงษ์ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย bunthid.t@dcy.go.th
  นายชัยนคร หริ่งรอด พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย chainakorn.r@dcy.go.th
  นางสาวปนัดดา จันทะแจ้ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย panudda.j@dcy.go.th
  นายวศิพล กากแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย wasiphon.k@dcy.go.th
  นางสาวนันทิดา สุระมณี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย nuntida.s@dcy.go.th
  นางสาวมูลมณี แก้วพินิจ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย moonmanee.k@dcy.go.th
  นางสาวมะปราง สุวิชัย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย maprang.s@dcy.go.th
  นางนงลักษณ์ พนาลิกุล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย nongruk.p@dcy.go.th
  นางสมพร บึงน้ำใส พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย somporn.b@dcy.go.th
  นางอำพร นามรส พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นางสาวสุดารัตน์ อุดามาร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นางสาวชญานุศภัฒค์ สุขณโชต เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นายณัฐพร ผิวบาง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นายภาษิวัตร บุญวาร เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นางสาวบุษบา ภูเรืองเเก้ว เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย
  นางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช prapai.ka@dcy.go.th
  นางสาวรุ่งทิวา ตาสา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช rungtiwa.t@dcy.go.th
  นางวชิราพร อังกาบ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช wachiraporn.a@dcy.go.th
  นางสาวนฤภร สุขมะณี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช naruporn.s@dcy.go.th
  นางสาววัณย์ชนาภา จิรเมธีพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช wanchanapa.j@dcy.go.th
  นางสาวภาคิณี คงสมแสง พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช pakinee.k@dcy.go.th
  นางสาวกาญจนา กิจเจา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช kanjana.k@dcy.go.th
  นายอิสกานดาร์ เจ๊ะโก๊ะ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช iskandar.c@dcy.go.th
  นายวันชัย แสงดา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช wanchai.s@dcy.go.th
  นายวสันต์ ลือลาภ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช wasan.l@dcy.go.th
  นางไพภัทรา ไพธรรมโชติวัฒน์ พนักงานพิมพ์ ส.3 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช pipattra.p@dcy.go.th
  นางสุนทรี วงษ์เนียม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส. 3 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช suntaree.w@dcy.go.th
  นายสมบุญ สุคนธี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส.2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช somboon.s@dcy.go.th
  นายเฉลียว ลือลาภ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช chalaew.l@dcy.go.th
  นายชัยชาญ มีบุญเกิด พ่อบ้าน ระดับ ส.2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช chaichan.m@dcy.go.th
  นายวิเชียร ซุ่นกลาง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ระดับ บ.2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช wichian.s@dcy.go.th
  นายสุภาพ นาโสก ช่างไฟฟ้า ช 3 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช supharb.n@dcy.go.th
  นางอุไร ลือลาภ พี่เลี้ยง ส.2 สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช urai.lu@dcy.go.th
  นางประภาภร เมืองอินทร์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
  นางสาวนริชา มหาพรหม นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
  นายสมบัติ วงษ์เนียม พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
  นางสาวกมลฤทัย น้อยก้อม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช
  นางรัตนา สารเศวต ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง muusansawed@gmail.com
  นายศุภชัย ปฏิกานัง เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง suphachai.p@dcy.go.th
  นางนริสสร ระดาพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง naritsorn.r@dcy.go.th
  นางสาววราภรณ์ ศรีเทียมเงิน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง waraporn.s@dcy.go.th
  นางวรางคณา ศิริจำปา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสุภาวดี พั้วลี พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นายศุภวิชญ์ แสนสุด พนักงานพัสดุ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางรัตนา น้อมถวาย พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางเนตรนภา นาแสวง พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสาวทองย้อย ศรีน้อยพรม ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสัมฤทธิ์ อนุโยธา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางเสาวลักษณ์ บุญจวง ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสาวพราวรวี ไสโยธา พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางวิรงรอง จันทร์จิระ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางยุพิน โคว้งชัย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางโสภาวรรณ โคช่วย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางเพ็ญศรี วรพันธ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางแพรวไพรินทร์ สุระไพศาล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสาวจารุณี สรรสมบัติ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางจินตนา ภาษีภักดี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง jintana.p@dcy.go.th
  นางสาวกรองทอง วิชาโคตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง krongtong.v@dcy.go.th
  นางสาวศรินยา วงษ์ตีบ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางจุฑารัตน์ มูลภักดี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางอัจฉรา ทองโคตร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง autchara.t@dcy.go.th
  นางสาวเกศมณี สุขชัย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นายพลากร บุตรวงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นางสาวอังคณา วัตะโศก พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง
  นายสุพิพัฒน์ อนุราช ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี suphiphat.a@dcy.go.th
  นางสาวธิติมา หลีขาว พนักงานพัสดุ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี thitima.l@dcy.go.th
  นายขวัญใจ ชูช่วยคำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี kwanjai.c@dcy.go.th
  นางสาวเนาวรัตน์ ดอนเขื่อนโสม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี naowarat.d@dcy.go.th
  นายฟุรกรณ์ บือแน นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี furkorn.b@dcy.go.th
  นางสาวม่านฟ้านวรัตน์ แก้วละเอียด พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี manfanawarat.k@dcy.go.th
  นายสุทธิรัตน์ มณีประวัติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี suttiat.m@dcy.go.th
  นายรสดีย์ ปูเต๊ะ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี rosdi.p@dcy.go.th
  นางสาวลดาวัลย์ หะยีแวนาแว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ladawan.h@dcy.go.th
  นางสาวฮามีดะห์ เบญญากาจ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี hameedah.b@dcy.go.th
  นางสาวซารีนา หะยีมูซอ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี sareena.h@dcy.go.th
  นางสินีนาถ แวนิ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี sineenat.w@dcy.go.th
  นางอัศนี ชาตะรัตน์ โภชนากร ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ausnaee.c@dcy.go.th
  นายแวอับดุลเลาะ เปาะแว พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นายสมทรง เส่งเล่ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี somshong.s@dcy.go.th
  นายสมทรง เส้งเล่ง พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นางสาวซอเฟีย จรัสศาสัน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นางสาวนาเดียร์ ดาทีโอไร พนักงานจ้างเหมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นางสาวอมรพรรณ โนนคู่เขตโขง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นางสาวปานพิมพ์ พูลสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี
  นางสาวอรุณี นะมะมุติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ arunee.n@dcy.go.th
  นางสุรีย์พร ชูสุข นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ sureeporn.c@dcy.go.th
  นางจิดาภา สุภาสอน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ jadapa.l@dcy.go.th
  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ piyaporn.p@dcy.go.th
  นางสาวศิริรัตน์ ลาภเย็น นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ sirirat.l@dcy.go.th
  นางบุษปวรรษณ์ บัวแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ budsapawat.b@dcy.go.th
  นางสาวภคภรณ์ กิ่งแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ pakaporn.k@dcy.go.th
  นางอรพรรณ บุญมาลัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ orapan.b@dcy.go.th
  นางวรัญญา ปุกคำ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ warunya.p@dcy.go.th
  นางนพพร เลิศลักขณาวัฒน์ พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ nopporn.l@dcy.go.th
  นางสาวจิราภร ยืนสุข พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ jiraporn.y@dcy.go.th
  นางสาวอำนวย ยะบุญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ amnuay.y@dcy.go.th
  นางสาวณัฐกิตติ์ จินนารักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ natthakit.j@dcy.go.th
  นางนิตยา บุญยมัย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ nittana.b@dcy.go.th
  นางกัญญา ขันแก้ว พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ kanya.k@dcy.go.th
  นางอารีย์ เสาร์คำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ aree.s@dcy.go.th
  นายสุรชัย บุญทวี พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ surachai.b@dcy.go.th
  นางกาญจนา สุทธารักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ kanjana.su@dcy.go.th
  นางรชยา ไชยวงค์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ rachaya.c@dcy.go.th
  นางมาลี ลอยดี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ malee.l@dcy.go.th
  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ saitit.s@dcy.go.th
  นางชมัยพร แสงศร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ chamaiporn.s@dcy.go.th
  นางณัฐนันทน์ มูลศรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ nattanan.m@dcy.go.th
  นายไตรรงค์ เรืองศิริ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ trairong.r@dcy.go.th
  นางวันเพ็ญ ขันแข็ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ wanpen.k@dcy.go.th
  นางสาวขันแก้ว อายุยืน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ khankaew.a@dcy.go.th
  นางสาวปทุมมาศ ใจมูล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ patoommas.j@dcy.go.th
  นางสาวบุญรอด คำจริง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ boonrawd.k@dcy.go.th
  นางปราณี วัชรคุปต์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ pranee.w@dcy.go.th
  นางสาวปรียาภา ธงตรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ preeyapa.t@dcy.go.th
  นางสาวปิยวรรณ ใจยวน เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ piyawan.j@dcy.go.th
  นางวรัทยา แสงเรือน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ warataya.s@dcy.go.th
  นางสาวบานเย็น ชัยยาณะ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ banyen.c@dcy.go.th
  นางภาวนา คุนขัน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ pawana.k@dcy.go.th
  นางยอด ไชยมณี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ yod.c@dcy.go.th
  นางณัชปภา มืดอินทร์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ natprapa.m@dcy.go.th
  นางสาวรุ่งทิพย์ กันธจร พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ rungthip.k@dcy.go.th
  นางสาวศรัญญา ชมภูเทพ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ sarunya.c@dcy.go.th
  นางดวงมณี วงค์หาญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ duangmanee.c@dcy.go.th
  นางสาวสุภาพร แสนสบาย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ suphaphorn.s@dcy.go.th
  นางไอเรแมส ยิ่งสินสุวัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ iramas.y@dcy.go.th
  นายอุกฤษฏ์ เจริญทรัพย์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ augrid.c@dcy.go.th
  นางอรพินท์ สากระแสร์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ oraphin.t@dcy.go.th
  นายเสาร์คำ อุ่นเรือน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ saokum.u@dcy.go.th
  นางสมพร กิติสิทธิ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ somporn.k@dcy.go.th
  นางพรทิพย์ วงศ์ฤทธิ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ pornthip.w@dcy.go.th
  นางแสงเดือน อินตาคำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ sangduen.i@dcy.go.th
  นางแดง ขันแข็ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ deang.k@dcy.go.th
  นางสาวพวงพยอม พาจรทิศ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ uongpayom.p@dcy.go.th
  นางราตรี ธงตรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ratree.t@dcy.go.th
  นายปกรณ์ชาย ธงตรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ pagonchay.t@dcy.go.th
  นางอรพินท์ ธงเทียน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ orapin.t@dcy.go.th
  นางสาวสิรวัศยา คันธี เจ้าพนักงานธุรการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ sirawatsaya.k@dcy.go.th
  นายเอก ต๋าคำ พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ eak.t@dcy.go.th
  นางลดาวัลย์ กองสาย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ladawan.k@dcy.go.th
  นางสาวบุลภรณ์ ปลูกเจริญ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ boonlaporn.p@dcy.go.th
  นางสาวสุภัสสรา รุ่งจินะกุล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ suphatsara.r@dcy.go.th
  นางสุปวีย์ ชูเกียรติวนา พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ supawee.c@dcy.go.th
  นายอำนาจ เฉยเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  นายภิชญานนท์ โภชนะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ราชการฝ่ายบริหารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  นายพินิจ ธรรมชาติ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
  นางสาวเยาวณี เนียมเกตุ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา yaowanee.n@dcy.go.th
  นางสาวปฐมาภรณ์ โห่อวยชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา patamaporn.h@dcy.go.th
  นายนำทัพ รอดสุทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา weerasak.r@dcy.go.th
  นางประไพ คุ้มพร้อม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา prapai.k@dcy.go.th
  นายสายฟ้า บัวใหญ่ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา sayfah.b@dcy.go.th
  นายนิกร ชูทอง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา nikorn.c@dcy.go.th
  นางสาวผการัตน์ กำเนิดกลับ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา pakarat.k@dcy.go.th
  นางจิตภิรมย์ วงศ์กระจ่าง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา jitpirom.w@dcy.go.th
  นายศิวพงษ์ จุลพันธ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา sivawong.j@dcy.go.th
  นายอุทัย ศงสภาต เจ้าพนักงานอบรมและฝึกอาชีพ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา utai.s@dcy.go.th
  นางสาวเกณิกา จันทรวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา kenika.j@dcy.go.th
  นางสาวนริศรา เทพสุวรรณ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา naritsara.t@dcy.go.th
  นางสมฤทัย มากกำเนิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา somruthai.m@dcy.go.th
  นางทิก อิสระ ช่างไฟฟ้า ช 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา thik.i@dcy.go.th
  นางสาวกานดา จันทร์เพ็ง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา kanda.j@dcy.go.th
  นางชำนาฎ เพชรรัตน์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา chamnard.p@dcy.go.th
  นางดารารัตน์ พร้อมมูล พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา dararat.p@dcy.go.th
  นางสาวสมบูรณ์ สุวรรณคีรี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา somboon.su@dcy.go.th
  นางจรรยา เสียงดัง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา janya.sa@dcy.go.th
  นางปภาวรินทร์ ฤกษ์นุ้ย พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา paphawarin.r@dcy.go.th
  นางปราณี ถาวรนุรักษ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา pranee.th@dcy.go.th
  นายสุนันท์ หมอแก้ว พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา sunan.m@dcy.go.th
  นางอารมณ์ อุตตะมัง พนักงานช่วยการพยาบาล สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา arrom.u@dcy.go.th
  นางจรัสศรี แซ่ลี้ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา charatsri.s@dcy.go.th
  นางเจม หมวดพรมทอง พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา jam.m@dcy.go.th
  นายวินัย เพชรคง พนักงานขับรถยนต์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา winai.p@dcy.go.th
  นางสมศิริ ชูสกุล พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา somsiri.c@dcy.go.th
  นายมะสุวรรณ ตูลา นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นายสุวรรณ วงศ์สุวรรณ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวประภัสสร ศรีจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวนิชาภา พูลหนู เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางธนันญ์ภร สังฆะหะ เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ อาภิรมย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาววินัดดา อิสระ นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวคุณาทัย ศรีรูจี นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวฟารีดา โด่หลี พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวคนึงสุข กายประสิทธิ์ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางสาวมณฑนา พัลวัน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางกาญจนา จอมประพันธ์ คนครัว สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
  นางวัฒนา มังคะดานะรา ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร wattana.m@dcy.go.th
  นางสาวกรแก้ว สุกใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร kornkaew.s@dcy.go.th
  นางมัลลิกา วงศ์งามดี หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร mullika.w@dcy.go.th
  นางสาวเอื้องเดือน ลาลุน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางศศิรัตน์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล นักจิตวิทยา สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร sasirat.v@dcy.go.th
  นางสาวเดือนทอง บรรเทิงจิตต์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร duenthong.b@dcy.go.th
  นางสาวนัดดา เชียงอั๋ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร natda.c@dcy.go.th
  นางสมบัติ ประชาภิบาล พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3 สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร sombat.pa@dcy.go.th
  นายประชุม สมสาย พนักงานขับรถยนต์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร prachum.s@dcy.go.th
  นางสาวชลธิดา บรรณากิจ นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร chontida.b@dcy.go.th
  นางสาวมยุรี ศรียารักษ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร mayuree.sr@dcy.go.th
  นางสาวใจญา พูดเพราะ พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร jaiya.p@dcy.go.th
  นางพรปฏิมา พงษ์นครสกุล พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร pornpatima.p@dcy.go.th
  นางสาวจรัสพร ชนะศุภบวร ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร charatphon.c@dcy.go.th
  นายปัญญาพล พลูสุข เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวอรอุมา สายงาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวอนุสรา ปั้นขาว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวอภิญญา ทองมูล พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสุภาภรณ์ แพงคำอ้วน พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวรัตน์นภา ธรรมสละ เจ้าพนักงานธุรการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นายอดิศักดิ์ อิ่นคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวประภัศสร ใบบุญ ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวรวีนาฎ โพธิ์ทอง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางอทิตา พรมดี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร
  นางสาวชุลี สงวนกิจ ผู้ปกครองสถานแรกรับฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด Samutsongkhyamshelter@dcy.go.th
  นางสมศรี ผลชีวิน หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด somsri.p@dcy.go.th
  นางสาวชมพูนุท คล่องสีมา นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด chompoonut.k@dcy.go.th
  จสอ.อัธยา ซอสุพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด ataya.s@dcy.go.th
  นายดำรงค์ เตยโพธิ์ พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด damrong.t@dcy.go.th
  นายพุทธา แท่นแก้ว พี่เลี้ยง สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด puttha.t@dcy.go.th
  นางสาวสิดาพัณณ์ นิระหานี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด sidapan.n@dcy.go.th
  นางสาวนภา อุดร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวบุญธรชญาน์ ระวิงทอง นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายศักดิ์กำพล ขวัญทิพย์ธนสาร นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางทิพยรัตน์ โชติจุฑาทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายไตรรัตน์ ตาเหยบ นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายจตุพร ลาละคร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายภานุวัฒน์ คำทา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายพล มณฑาทอง ช่างเครื่องยนต์ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวชลิตา ชัยพร นักจิตวิทยา สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวสิริลักษณ์ ครองธัญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวภัณฑิลา อุปนุช เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวภัทรวดี สุขพลับพลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นางสาวศุภัทตรา วรรณภักตร์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
  นายวิทยา บุตรเพชรรัตน์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น wittaya.b@dcy.go.th
  นางดวงพร ทิศาดลดิลก ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น duangporn.t@dcy.go.th
  นายปรีชา หนองโยธา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น preecha.no@dcy.go.th
  นางสวรรยา คำน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น sawanya.k@dcy.go.th
  นางปรินทร์นิชา ทองโคตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น parinnicha.t@dcy.go.th
  นางยุวธิดา ทองโคตร พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น yuwatida.t@dcy.go.th
  นางดารุณี หนองโยธา พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น darunee.n@dcy.go.th
  นายสุขสวัสดิ์ ทองโคตร พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น suksawat.t@dcy.go.th
  นายอำนวย หนูพิมพ์ทอง คนครัว สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางจิราพร วิศัลย์พิทยากร ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายสำรวย หอมทอง ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางขวัญตา ทองโคตร พนักงานพิมพ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายวิรัช ศรีกลชาญ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายบรรดา ทองโคตร ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาวนฤมล โหมดนิ่มนวล พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาคร ทองโคตร พนักงานพิมพ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายฉลวย ส้มจะบก พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายศรายุทธ แสนอาจ ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายก้าวไกล คำสิงค์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาวคริษฐาน์ สมบัติ นักจิตวิทยา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาวธารารัตน์ ทองโคตร ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นายณัฐพล นามเกษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาวพรรณวิกา จ้ำเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางดรุณี หนองโยธา พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาวพรรณวิภา จ้ำเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางสาววรางคณา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น
  นางกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง kanokwan.si@dcy.go.th
  นางสาวรัตน์ชภร วรรณเวช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ratchporn.w@dcy.go.th
  นางศรีสุดา เถาเมืองใจ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองฯ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง srisuda.t@dcy.go.th
  นางสาวนิอร ธนะวัฒโก นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง nion.t@dcy.go.th
  นางนารีรัตน์ ทิพย์พิมวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง nareerat.t@dcy.go.th
  นางสุภาพร สุรินสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง supaporn.s@dcy.go.th
  นางบัวศร ธรรมถาวร ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง bousorn.t@dcy.go.th
  นางประกายวัลย์ ธารศรีสะ ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง prakaywaly.t@dcy.go.th
  นางพรพรรณ อิงควระ ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง pornpan.i@dcy.go.th
  นางสาวอิสรีย์ หอมอินทร์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง isaree.h@dcy.go.th
  นายอดิศร วีระกุล พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง adison.v@dcy.go.th
  นางพรรณพนัชสรณ์ ผาตะเนตร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.4 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง panpanatsorn.p@dcy.go.th
  นางสาวสารภี บุญร่วม พนักงานพิมพ์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง sarapee.b@dcy.go.th
  นายโกสน จันทร์ศรี พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นายโกมล ชุ่มชื่น พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นายภพสะท้าน อู่แก้ว พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางมาลี ทับทิมเล็ก พนักงานประกอบอาหาร สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางนพรัตน์ ภารไสว คนครัว สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสายทอง ประมูล พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นายศุภกร แสงคล้าย พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง supakorn.s@dcy.go.th
  นายทองเจือ เหมือนส่อน พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง tongjure.m@dcy.go.th
  นายสัมฤทธิ์ ชมภูทอง พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง samrit.c@dcy.go.th
  นางเตือนใจ พรหมชาติ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง tuanjai.p@dcy.go.th
  นางจิราภรณ์ วีระกุล พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง jiraporn.v@dcy.go.th
  นายปราโมทย์ นิลพัฒน์ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง pramot.n@dcy.go.th
  นายสุพจน์ น้อยคำแพง พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง supot.n@dcy.go.th
  นางอุไร คงชุ่ม พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง urai.k@dcy.go.th
  นางรินนา นุชเจริญ พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง rinna.n@dcy.go.th
  นายธรรมนูญ บัวทอง พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง tummanoon.b@dcy.go.th
  นายอำนาจ หนูพิมพ์ทอง พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง amnat.n@dcy.go.th
  นายชาญยุทธ ศุกรโยธิน พ่อบ้าน/แม่บ้าน ส 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง chanyut.s@dcy.go.th
  นางสุมิตรา กรุณานนท์ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง sumitta.k@dcy.go.th
  นายประพจน์ ประโคทัง นักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง prapot.p@dcy.go.th
  นางสาวกาญจนา สูญรอด นักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง kanchana.s@dcy.go.th
  นายฉัตรณรงค์ วงค์สลี นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง chatnarong.w@dcy.go.th
  นางสาวเยาวภา ฉายารัตน์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง yaowapa.c@dcy.go.th
  นางสาวศุภรดา อภัยจิตต์ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง suparada.a@dcy.go.th
  นายพานุ กรุณานนท์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง panu.k@dcy.go.th
  นายเสมา ภารไสว เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง sama.p@dcy.go.th
  นายรัฐคนนท์ สิทธิธนรัตน์ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ratkhanon.s@dcy.go.th
  นางสาวสุพรรษา วาสุ พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง supansa.w@dcy.go.th
  นางภัทราพร สุวรรณ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง pattaraporn.s@dcy.go.th
  นางสาวมณฑิชา จึงยะกูล ครูฝึกวิชาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง monthicha.c@dcy.go.th
  นางวชิราภรณ์ แสงเมฆ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3 สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง wachiraporn.s@dcy.go.th
  นางสาววรรณิภา ศรีขัน นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง wannipa.s@dcy.go.th
  นายชัยชนะ พันธุ์วิชัย ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง chaichana.p@dcy.go.th
  นางสาวเสาวนีย์ ปุยะติ ครูสอนสายสามัญ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง saowanee.p@dcy.go.th
  นางสาวยุพา ตะวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง yupha.t@dcy.go.th
  นางสาววาสนา จันทร์อยู่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวนวลละออง พยอม พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นายจีรภัทร ประสงค์ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวพัชรี พลสยม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาววิจิตรภาวัล แซ่ลิ้ม นักพัฒนาสังคม สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวพรพรรณ เอมอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวตวงพร พุ่มแย้ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวเพชรรัตน์ บุตรเพ็ชร์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวลลิตา เเก้วนา นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นายอำนาจ ชำนาญ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวลลิตา แก้วนา นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวลิปิการ์ อินทร์ชำนาญ นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางนภาพร สท้านไตรภพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวซ่อนกลิ่น คำอ่อน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวกรรนิการ์ เสือคำ พนักงานบริการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวฐิติภัสร์ สินชัยอัครเมธ พี่เลี้ยง สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง
  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน ผู้อำนวยการ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี panee.c@dcy.go.th
  นางฐิติรัตน์ อยู่เกษม นักพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี thitirat.y@dcy.go.th