ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


กพร. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุม ดย. โดยในการประชุมได้ร่วมกันทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ แผน


     วันที่และเวลาส่ง : 03/08/2564 19:27:01 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

Qr Code แผนบริหารความต่อเนื่องของ ดย.

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 03/08/2564 19:29:55  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

แบบพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 03/08/2564 19:32:04  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 3  
 

ฟอร์มใหม่แบบพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 04/08/2564 10:13:33  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte