ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)


เรียน ท่านผู้ใช้บริการะบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)
ตามที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. โดยมอบหมายให้ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด (SUPER POLL) ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจบริการของ สพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลจากการสำรวจไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงการให้บริการของ สพร. เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้น

ในการนี้ SUPER POLL จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai) ทั้งนี้ท่านสามารถทำแบบสำรวจผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงก์ https://www.surveymonkey.com/r/XS97BCZ หรือ ทำแบบสำรวจฯ ในรูปแบบไฟล์ PDF (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 2) และส่งกลับมาที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ vipoo1997.su.th@gmail.com ภายในวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายวิภู โอภาสพินิจ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๔๕๘๑ ๗๔๙๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่สำคัญยิ่งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน


     วันที่และเวลาส่ง : 10/08/2564 12:35:37 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/08/2564 12:37:32  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

QR Code สำหรับตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

 
   
  
 
  วันที่และเวลาส่ง : 10/08/2564 12:39:33  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte