ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เรียน บุคลากร ดย.
กพร. ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของ ดย. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ แผน ๑๐ กรณี ให้บุคลากร ดย. ทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดสภาวะวิกฤต

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:24:45 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

1. กรณีเกิดอัคคีภัย

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:25:29  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

2. กรณีโรคระบาด

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:26:01  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 3  
 

2. กรณีโรคระบาด

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:26:06  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 4  
 

3. กรณีไฟฟ้าดับในวงกว้าง

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:26:58  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 5  
 

4. กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:27:26  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 6  
 

5. กรณีภัยแล้ง/น้ำไม่ไหล

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:29:47  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 7  
 

6. กรณีการเกิดอุทกภัย

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:30:13  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 8  
 

7. กรณีการชุมนุมประท้วง/จลาจล

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:30:56  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 9  
 

8. กรณีแผ่นดินไหว

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:31:25  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 10  
 

9. กรณีฝุ่น PM 2.5

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:32:12  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 11  
 

10. กรณีการก่อวินาศกรรม

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 08/09/2564 11:33:39  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte