ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ปี ๒๕๖๕


กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ จึงขอความร่วมมือท่าน ดังนี้
๑. ขอความร่วมมือมอบหมายให้สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้สภาเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ ร่วมตอบแบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕
๒. ประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดร่วมตอบแบบสำรวจฯ
๓. ประชาสัมพันธ์ไปยังภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ร่วมตอบแบบสำรวจฯ
ทั้งนี้ สามารถตอบแบบสำรวจฯ ทางออนไลน์ผ่าน Google form ระหว่างเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้


สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 24/05/2565 16:42:14 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte