ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนประกาศและคำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน


1.ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565 เรื่องรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก
2.ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 2 ส.ค. 2565 เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประมินอยู่ในระดับดีเด่น
3.คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 550/2565ลงวันที่ 2 ส.ค.2565 เรื่อง เลื่อนขึ้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 08/08/2565 09:57:25 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte