ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่กรมกิจการเด็กและเยาวชน


ตามหนังสือ ด่วนมากที่ สลก./๗๐๙๔
ลว. ๙ ส.ค. ๖๕ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่กรมกิจการเด็กและเยาวชน//

ขอความร่วมมือท่านดำเนินการตามข้อ ๓. รายละเอียดตามแนบ

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่นี่ :

    

     วันที่และเวลาส่ง : 17/08/2565 16:06:29 

   รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte