ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปี 2565


กพร. ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 ณ หอประชุม ดย. และผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในการประชุมได้ร่วมกันทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แผน 10 กรณี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในช่วงที่มีสภาวะวิกฤต สามารถบริหารจัดการองค์การให้สามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานให้บริการประชาชนที่มีความสำคัญได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบมีประสิทธิภาพ


     วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 09:30:28 

   


  ความคิดเห็นที่ 1  
 

Qr Code ร่างแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 09:31:50  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 2  
 

แบบพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์ PDF

 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 10:53:21  
 
     

  ความคิดเห็นที่ 3  
 

แบบพิจารณาแผนบริหารความต่อเนื่องของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไฟล์ Word


 
   
  
    
 
  วันที่และเวลาส่ง : 09/08/2565 10:53:59  
 
     


รายละเอียด :  

*
รูปประกอบ :  

#ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน10Mbyte