ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สท. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554)

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สท. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) อ่านรายละเอียดคลิกที่ http://www.dcy.go.th/information_newsdetail.php?Page=1&id=79&category=3