ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) : กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ   และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) : กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้