ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ยุทธศาสตร์ สท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559

ยุทธศาสตร์ 1  การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์
  • เครือข่ายมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
  • จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาเครือข่าย
  • จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
กลยุทธ์
  • ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
  • ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานเครือข่ายเข้มแข็ง
โครงการ
 • เสริมสร้างพลังเครือข่ายเข้มแข็งเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
 • เสริมสร้างความร่วมมือองค์กรภาคธุรกิจเอกชนเพื่อการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
 • เสริมสร้างมาตรฐานเครือข่ายเข้มแข็ง
 • การบูรณาการในพื้นที่ตำบลต้นแบบการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย
 • พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ 2  การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน
เป้าประสงค์
  • เด็ก และเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
  • จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน
  • จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  • จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กลยุทธ์
  • พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
  • พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
  • เสริมสร้างสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง
  • เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการ
 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน
 • การส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน
 • พัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก
 • ส่งเสริมทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเยาวชน
 • พัฒนามาตรการกลไกเพื่อเด็กและเยาวชน
 • คุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน
 • สร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ
 • การจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
เป้าประสงค์
  • ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
ตัวชี้วัด
  • จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
  • จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  • จำนวนผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กลยุทธ์
  • พัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนแบบองค์รวม
  • พัฒนาระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
  • เสริมสร้างสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็ง
  • เตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนเพื่องรองรับการเปลี่ยนแปลง
โครงการ ลดความเปราะบางทางสังคมของผู้ด้อยโอกาส
 • โครงการ
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส๒.
  โครงการการพัฒนามาตรการกลไกผู้ด้อยโอกาส๓.
  โครงการการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ
เป้าประสงค์
  • ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันหลักทางสังคม
ตัวชี้วัด
  • จำนวนมาตรการ / กลไกและนวัตกรรมในการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุเข้าถึงหลักประกันทางสังคม
  • จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ
  • จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
กลยุทธ์
  • ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ / มาตรการด้านผู้สูงอายุสู่การปฏิบัติ
  • ส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรด้านผู้สูงอายุ
  • พัฒนาสังคมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุ
โครงการ
 • ขับเคลื่อนประเทศไทยสู้สังคมสูงอายุ อย่างมีประสิทธิภาพ๒. สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี๓. กองทุนผู้สูงอายุ
ยุทธศาสตร์ 5  การเสริมสร้างมาตรการ / กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.
เป้าประสงค์
  • สท. มีมาตรการ / กลไก ที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัด
  • จำนวนมาตรการ / กลไกในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และเครือข่ายที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
  • พัฒนามาตรการ / กลไกเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการ
 • เยาวชนไทยก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ 6  ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์
  • องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
  • ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ
กลยุทธ์
  • ยกระดับการจัดการสารสนเทศและเทโนโลยี เพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย
  • พัฒนาบุคลากรแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
โครงการ
 • การจัดทำแผนเชิงยุทธศาสตร์คำของงบประมาณประจำปี และการติดตามผลการดำเนินงานของ สท.
 • การพัฒนาและผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
 • การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภารกิจ สท. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 • งานพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารองค์กร
 • เชื่อมโยงฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระดับชุมชนสู่ สท.
 • บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายของ สท.
 • บำรุงรักษาระบบสารสนเทศภายในของ สท.
 • ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหาร สท.
 • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี
 • พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร