ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
โครงการ ของ สท. ปี 2550

  • โครงการภายใต้แผนงบประมาณ : สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม-  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
  • โครงการภายใต้แผนงบประมาณ : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม-  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์-  ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธ-  ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง-  เครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  • โครงการภายใต้แผนงบประมาณ : เตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า-  ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม