ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพ 213
2
อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต (Sport for Development) ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2562 13
3
โครงการการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ 44
4
ฝึกอบรมโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : Sport for Development (S4D)” ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมสยามออเรียนทอล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 10
5
ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส และการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุม ดย. 45
6
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในของ ดย. (ระบบฐานข้อมูลสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย. 23
7
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 64
8
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 0
9
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน” ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานครและหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน จังหวัดนนทบุรี 40
10
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 2 อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 464
11
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 349
12
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น ประจำปี 2562? ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแจ็สโซเทล กทม. 41
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 59
14
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ G Suite บริหารงานสำนักงานออนไลน์" (ยกเลิกการอบรม) 5
15
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอแบบ Visualization" (ยกเลิกการอบรม) 5
16
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 51
17
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 45
18
การประชุมสัมมนาการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 26
19
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 35
20
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 32
21
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 22
22
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 82
23
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสข.) 2
24
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสส.) 4
25
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศบธ.) 6
26
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กคค.) 3
27
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กยผ.) 2
28
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (สลก.) 7
29
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศปอ.) 1
30
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กพร.) 1
31
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศดร.) 1
32
การประชุมจัดทำแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF เพิ่มเติม (กตส.) 1