ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย. (มักกะสัน) 26
2
อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย (โปรแกรมป้องกันไวรัส) ประจำปีงบประมาณ 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดย. (มักกะสัน) 27
3
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ (ร่าง) คู่มือการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑ ในวันพุธที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕) 0
4
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. 63
5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. 21
6
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น. 8
7
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard 29
8
อบรมการใช้งานเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชนสำหรับผู้ใช้งาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting 71