ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
การอบรมให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากร ดย. ณ หอประชุม ดย. วันที่ 20 มีนาคม 2563 0
2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 66
3
เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 14
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 69
5
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 112
6
อบรมโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : Sport for Development (S4D) ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น 10