ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ ฮอลล์ 2 อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 464
2
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการการทำงานด้านเด็กและเยาวชนแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 349
3
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ?การจัดอบรมเทคนิคการให้คำปรึกษาเชิงลึกและการประเมินเบื้องต้น ประจำปี 2562? ระหว่างวันที่ 25 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแจ็สโซเทล กทม. 41
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 59
5
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ G Suite บริหารงานสำนักงานออนไลน์" (ยกเลิกการอบรม) 5
6
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอแบบ Visualization" (ยกเลิกการอบรม) 5
7
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 51
8
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 45
9
การประชุมสัมมนาการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 26
10
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 35
11
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 32
12
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 22
13
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 82
14
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสข.) 2
15
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสส.) 4
16
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศบธ.) 6
17
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กคค.) 3
18
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กยผ.) 2
19
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (สลก.) 7
20
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศปอ.) 1
21
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กพร.) 1
22
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศดร.) 1
23
การประชุมจัดทำแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF เพิ่มเติม (กตส.) 1