ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 68
2
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 112
3
อบรมโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต : Sport for Development (S4D) ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรม วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น 10