ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
อบรมการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoomeeting 10
2
งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 72
3
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคม วันที่ 3 กันยายน 25640 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 10
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผ่านระบบ (Zoom Meeting) 21
5
อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการลงลายมือชื่อ (Digital Signature) ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (zoom cloud meeting) 65
6
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2564 (ระบบจองเลี้ยงอาหารเด็กในสถานสงเคราะห์) วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud Meeting (สำหรับ กสส เเละสถานสงเคราะห์) 81
7
อบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom cloud Meeting 53
8
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization : MIO) รุ่นที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. 395
9
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization : MIO) รุ่นที่ 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. 382
10
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยโปรแกรมสร้างสุขด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization : MIO) รุ่นที่ 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. 310
11
ประชุมคณะทำงานประสานงานการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 50
12
โครงการสร้างสุข ด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization : MIO) ในวันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 - 17.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. 128
13
การประชุมคณะทำงานยกร่างระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ พ.ศ.... ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-18.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และผ่านระบบ Zoom 3
14
โครงการสร้างสุข ด้วยสติในองค์กร (Mindfuless in Organization : MIO) ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. 126
15
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำรับรองการปฏิบัติราชการ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. 25
16
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาพัฒนาเยาวชน บำเพ็ญประโยชน์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 วลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 0
17
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาศิลปวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 0
18
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขากีฬาและนันทนาการ วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 14
19
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาการศึกษาและวิชาการ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 13
20
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 12
21
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 15
22
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัด ดย.ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30-31สิงหาคม 2564 เวลา09.00-16.00 น. ณ หอประชุม ดย. และระบบZoom 30
23
การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00น. หอประชุม ดย. 75
24
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงานครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น.-16.00. หอประชุม ดย. 44
25
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงานครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น.-16.00. หอประชุม ดย. 45
26
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพิชิตคุณภาพงาน ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ดย 169
27
โครงการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting 222
28
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 15
29
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาอาชีพ วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 14
30
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 13
31
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี และผ่านระบบ zoom 19
32
การประชุมคณะทำงานคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ฯ ปี 2564 สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กสส.ดย. ภายบริเวณในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี อาคารดรุณวิถี 14
33
ประชุมเพื่อจัดเก็บความต้องการในการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน (เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน และเงินอุดหนุนเป็นค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom meetings 16
34
ประชุมเพื่อจัดเก็บข้อมูลความต้องการในการพัฒนาระบบการจองจัดเลี้ยงอาหารในสถานรองรับเด็ก วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meetings 75
35
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและพนักงานราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการเด็กและเยาวชน 182
36
ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการด้านข้อมูล (Data Requirements) และการใช้งาน (Functional Requirements) ครั้งที่ 5 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 09.30-12.00 น. 22
37
อบรมใช้งานอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล Conference ดย. 50
38
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams 43
39
ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 Zoom Meeting วันที่ 17 พฤษภาคม 64 1
40
การประชุมเปิดตัวโครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings (Meeting ID: 957 1594 9161 Passcode: 317394) 53
41
ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 Zoom Meeting วันที่ 13 พฤษภาคม 64 22
42
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting 44
43
การประชุมหารือการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom meeting ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. 10
44
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย. และผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting 28
45
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 22
46
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบการประชุม Conference ของ ดย. 7
47
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการทำจิตบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันอังคารที่ 11 – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ 0
48
แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค บ้านพักเด็ก 74 หน่วยงาน สถานสงเคราะห์ 21 หน่วยงาน 154
49
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น 16
50
การอบรมหลักสูตร 24
51
การอบรมหลักสูตร 23
52
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) 37
53
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 38
54
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 41
55
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 94
56
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 35
57
การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 42