ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การใช้ G Suite บริหารงานสำนักงานออนไลน์" 3
2
การอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร "การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอแบบ Visualization" 3
3
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 51
4
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัล สู่การเป็นองค์กร ๔.๐ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ และ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร 45
5
การประชุมสัมมนาการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 26
6
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สัญชาติไทยตามกฎหมาย" (หมดเวลาลงทะเบียน) 34
7
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 32
8
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 22
9
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 82
10
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสข.) 2
11
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสส.) 4
12
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศบธ.) 6
13
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กคค.) 3
14
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กยผ.) 2
15
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (สลก.) 7
16
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศปอ.) 1
17
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กพร.) 1
18
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศดร.) 1
19
การประชุมจัดทำแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF เพิ่มเติม (กตส.) 1