ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
ประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ครั้งที่ 2/2563 28
2
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐ ครั้งที่ ๑ 45
3
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 48
4
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 19
5
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 (ชก/ชพ) 33
6
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 (ลปจ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก) 31
7
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 (ปก/ชก/ชง) 33
8
การอบรมให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากร ดย. ณ หอประชุม ดย. วันที่ 20 มีนาคม 2563 0
9
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 66
10
เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 14
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 69
12
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 112