ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖ ชั้น 1
2
การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 0
3
เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 39
4
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 16
5
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ค. 2561 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 40
6
โครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ รร.ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ 186
7
โครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ รร.ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ 171
8
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 35
9
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก (สถานฯ จำนวน 12 แห่ง และบพด. จำนวน 43 จังหวัด ในเขตภาคใต้/ภาคเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) 110
10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก (สถานฯ ภาคกลาง+ภาคอีสาน จำนวน 18 แห่ง และ บพด.ภาคกลางและภาคอีสาน จำนวน 34 จังหวัด) 123
11
กิจกรรม “การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี ๒๕๖๑” 97
12
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Microsoft Excel ระดับกลาง" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. (2 วัน) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ 23
13
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 44
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (บพด.เหนือ+บพด.อีสาน) 36
15
แบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน " ระว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ( 2 วัน ) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 31
16
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (สถานฯ ๓๐ แห่ง) 34
17
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๑ (บพด.ภาคเหนือ และ บพด.ภาคอีสาน) 38
18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ สำหรับบุคลากรส่วนกลางและหัวหน้าหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 143
19
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ (สถานฯ ๓๐ แห่ง) 35
20
แบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Info Graphic กับการทำงานยุคใหม่(รุ่นที่ 3)ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 36
21
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่5 (ภาคกลางรุ่นที่ 2) 65
22
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (บพด.ภาคเหนือ และ บพด. ภาคอีสาน) 41
23
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่4 (ภาคกลางรุ่นที่ 1) 51
24
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขยายพื้นที่ดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ 10
25
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (กสส. + สถานฯ 30 แห่ง) 34