ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
การประชุมเปิดตัวโครงการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 – 16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings (Meeting ID: 957 1594 9161 Passcode: 317394) 0
2
ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการในการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชน ในส่วนของระบบบูรณาการฐานข้อมูลจัดสวัสดิการด้านเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3 Zoom Meeting วันที่ 13 พฤษภาคม 64 22
3
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting 44
4
การประชุมหารือการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom meeting ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. 10
5
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย. และผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting 28
6
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 22
7
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบการประชุม Conference ของ ดย. 7
8
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการทำจิตบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์” ประจำปี 2564 ระหว่างวันอังคารที่ 11 – วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ 0
9
แบบตอบรับ การเข้าร่วมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ดย. ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ภารกิจด้านเด็กและเยาวชน สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค บ้านพักเด็ก 74 หน่วยงาน สถานสงเคราะห์ 21 หน่วยงาน 154
10
การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น 16
11
การอบรมหลักสูตร 24
12
การอบรมหลักสูตร 23
13
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3) 37
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2) 38
15
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1) 41
16
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“การทบทวนแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (Business Continuity Plan : BCP)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 94
17
แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 35
18
การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 42