ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
โครงการ SMART LEADER (ผู้นำแบบมืออาชีพ) ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 0
2
การฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ดย. องค์กรโปร่งใส” ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2562 126