ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย" 1
2
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF 30
3
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวางระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ 22
4
โครงการค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (พัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นสากล) ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2562ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 82
5
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสข.) 2
6
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสส.) 4
7
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศบธ.) 6
8
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กคค.) 3
9
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กยผ.) 2
10
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (สลก.) 7
11
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศปอ.) 1
12
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กพร.) 1
13
การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (ศดร.) 1
14
การประชุมจัดทำแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF เพิ่มเติม (กตส.) 1