ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายใน ดย. ประจำปีงบประมาณ 2563 46
2
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 19
3
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่3 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 (ชก/ชพ) 33
4
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 (ลปจ/พนักงานราชการ/พนักงานกองทุนคุ้มครองเด็ก) 31
5
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 (ปก/ชก/ชง) 33
6
การอบรมให้ความรู้การจัดทำหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากร ดย. ณ หอประชุม ดย. วันที่ 20 มีนาคม 2563 0
7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กในสถานรองรับเด็ก ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 - วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 66
8
เทคนิคการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 14
9
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการดำเนินการเพื่อขอสัญชาติไทยให้กับเด็กในความอุปการะของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 27 - 29 ม.ค. 2563 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 69
10
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยงานองค์กรด้านเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ 112