ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดย. ชั้น 11 โซน B 1
2
ขอเชิญประชุมเปิดตัวโครงการ (Kick off) การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ดย. ชั้น 11 โซน B 1
3
ขอเชิญอบรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จัดซื้อทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 79
4
อบรมตามโครงการซื้อการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด วันที่ 20-21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุมชั้น 15A 0
5
การอบรมในหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Courses) 8
6
ฝึกอบรมการวิเคราะห์และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน ในรหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ดย. ชั้น 11 โซน B 31
7
ฝีกอบรมการใช้งานระบบสถานรองรับเด็กเอกชน(สำหรับผู้ใช้งาน) ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) 80