ลำดับ
รายการแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
ผู้ลงทะเบียน ลงทะเบียน view Export
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานสนับสนุน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี 57
2
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมยูอินน์ จังหวัดขอนแก่น 49
3
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน” ภาคเหนือ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 - 1 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ 39
4
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน” ภาคใต้ วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และโรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา 32
5
อบรม ITM สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ดย. 33
6
การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน” ภาคกลาง วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ 69
7
การจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน ดย. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุม ดย. 32
8
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร สร้างสรรค์สื่อภาพแทนข้อมูล InfoGraphics แบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 25
9
ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศภายในของ ดย. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖ ชั้น 32
10
การนำเสนอมติสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 42
11
เข้าร่วมงาน Thailand Social Expo 2018 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561 750
12
ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 16
13
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 6 ก.ค. 2561 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 40
14
โครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 2 วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ รร.ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ 186
15
โครงการฝึกอบรมวินัยการเงินการคลังภาครัฐกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 ณ รร.ปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพ 171
16
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 35
17
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก (สถานฯ จำนวน 12 แห่ง และบพด. จำนวน 43 จังหวัด ในเขตภาคใต้/ภาคเหนือ/ภาคตะวันออก/ภาคตะวันตก) 110
18
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการดูแลเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก (สถานฯ ภาคกลาง+ภาคอีสาน จำนวน 18 แห่ง และ บพด.ภาคกลางและภาคอีสาน จำนวน 34 จังหวัด) 123
19
กิจกรรม “การฝึกอบรมซักซ้อมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ) ประจำปี ๒๕๖๑” 97
20
บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Microsoft Excel ระดับกลาง" ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. (2 วัน) ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพ 23
21
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 (บพด.ภาคกลางและ บพด. ภาคใต้) 44
22
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (บพด.เหนือ+บพด.อีสาน) 36
23
แบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Microsoft Office ขั้นพื้นฐาน " ระว่างวันที่ 24 -25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ( 2 วัน ) ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 31
24
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ (สถานฯ ๓๐ แห่ง) 34
25
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย. - ๒ พ.ค. ๖๑ (บพด.ภาคเหนือ และ บพด.ภาคอีสาน) 38
26
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ สำหรับบุคลากรส่วนกลางและหัวหน้าหน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร 143
27
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑ (สถานฯ ๓๐ แห่ง) 35
28
แบบลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Info Graphic กับการทำงานยุคใหม่(รุ่นที่ 3)ระหว่างวันที่ 29 - 30 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 36
29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่5 (ภาคกลางรุ่นที่ 2) 65
30
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1 (บพด.ภาคเหนือ และ บพด. ภาคอีสาน) 41
31
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่4 (ภาคกลางรุ่นที่ 1) 51
32
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการขยายพื้นที่ดำเนินงานครอบครัวอุปถัมภ์ 10
33
หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อการคุ้มครองเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 (กสส. + สถานฯ 30 แห่ง) 34