การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (สลก.)  วันที่ 5 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
05/03/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   0811744911
2  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคลัง   089-968-5909
3  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0819288177
4  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
5  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
6  นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์   094-9959298
7  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มกฏหมาย   064 930 7830