การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสส.)  วันที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศบธ. ชั้น 2  อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
07/03/2562
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายเกรียงศักดิ์ แก้วสุข เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0844913941
2  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0815844022
3  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0887381236
4  นายสุพัฒน์ สุระดนัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0892027054