การประชุมทบทวนแผนภาพกิจกรรม (UML Activity Diagram) ตามกรอบ TH-e-GIF (กสข.)  วันที่ 7 มีนาคม 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศบธ. ชั้น 2  อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถึ
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
07/03/2562
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายนรภัทร แหวนหล่อ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0835519946
2  นายธนกร ศิริจรรยานนท์ ช่วยปฏิบัติงานโครงงานฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0881836049