การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย" ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
04/04/2562
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายพีรพงษ์ ใจหาร นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0811341927
2  นางสาวชโลธร สายทัด กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0875013227
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาววันทนาพร ผลพิกุล นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด   0913838352
2  นางนางวาริน วีระสุนทร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท   0859941860
3  นางชฎาภรณ์ พันธุ์จันทร์ พนักงานธุรการ ส 2 สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต   0895126318
4  นางสาวพัชราภรณ์ กิ่งเพชรเสรีชน นักจิตวิทยา สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   0847524205
5  นางพัชรีย์ เต๊ะวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี   0853630404
6  นางเครือวัลย์ สุนารักษ์ ครูช่วยสอน ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี   0813915533
7  นายจีรศักดิ์ ต่างใจ พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่   0818845898
8  นางสาวรอซีลา สะมะแอ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส   0830413679
9  นางนันทนา คิดหาทอง พนักงานธุรการ ส 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง   0868275499
10  นายศิลป์ชัย พรหมศรี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด   02-5838343
11  นางอนุสรา คล้ำจีน พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ   0909179915
12  นางสาวกิตติยา ตาวงค์ทิ ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ   0931538513
13  นางสาวสุภารัตน์ จาริยะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา   0913125927
14  นางสาวกฤษณพร เที่ยงอ่ำ พี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา   0874763515
15  นางสาวสุจิตรา โครตไชย นักพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา   0649922639
16  นางสาวนิยะดา บัวงาม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช   0617466299
17  นางสาวนันทิดา สุระมณี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย   0989134003
18  นางสาวจุฑามาศ ไชยคำ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย   0903403459
19  นายพงษ์อนันต์ นันตะสุคนธ์ พนักงานบริการ สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช   0814389906
20  นางสาวซอเฟีย จรัลศาส์น นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี   0876695855
21  นางสาวสายทิตย์ ศักดาวิโรจน์ พนักงานธุรการ ส 4 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์   0954531564
22  นางสาวปิติมา มาสินทพันธุ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา   0816097225
23  นางสาวชลธิดา บรรณากิจ นักสังคมสงเคราะห์ สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร   025776573
24  นายไตรรัตน์ ตาเหยบ นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด   0814381205
25  นางสาวภัทรานิษฐ์ ก่อกุศล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่น   081-6207695
26  1ว่าที่ ร.ต.นครินทร์ อินโต๋ นักสังคมสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง   0926925664
27  นางสาวเขมิกา ทองเต็ม นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี   0914143651
28  นายพิริยะ ช่างปณีตัง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง   0811652055
29  นางสาวเกศิณี เพียรดี นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฏร์ธานี   0895934285
30  นายวุฒิภัทร จันทา นักสังคมสงเคราะห์ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย   0616951968
31  นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้อำนวยการ ศูนย์สงเคราะห์และฝึกวิชาชีพเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ   081-7250211
32  นายนพดล โพธิ์ใบ พนักงานบริการ สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม   0832235653

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
04/04/2562
  อื่นๆ
1   นายชวพล ลิตติพานิช นักพัฒนาสังคมชำนาญการ อื่นๆ   0819067777