การประชุมสัมมนาการวิพากษ์ผลการศึกษาการจัดทำมาตรฐานข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชนตามกรอบแนวทาง TH-e-GIF  วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ หอประชุม ดย.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
09/04/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ   0891264204
2  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   086-8713412
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   229
2  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0918546539
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   305
2  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
3  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
4  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0946245191
5  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
6  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0970342026
7  นายณัฐนนท์ ช่วงโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0979629599
8  นายพีระพงษ์ ดิฐปภากร ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0970649743
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางงามชื่น ด้วงหวา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0982506368
2  นางพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   023068712
3  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   023068714
4  นางสาวเบญจมาศ หนูแสง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0846813489
5  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0649324165
6  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0836966423
7  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0858328897
8  นายก้องเกียรติ เหมจินดา ช่วยปฏิบัติงานการบริการจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอัญชุลี สโรบล ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
2  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0986565844
3  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   02-306-8912
4  นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0830418241
5  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   02-306-8621
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาววนัชพร กำจรฤทธิ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   0817971603