ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส และการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ หอประชุม ดย.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
30/08/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวศศิธร สีมี นักวิชาการพัสดุ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0832933763
2  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0642245698
3  นายธรรมรัตน์ ขำยัง นักพัฒนาสังคม กลุ่มประชาสัมพันธ์   0818346515
4  นางรภัสศา โตสง่า เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน กลุ่มกฏหมาย   063 856 6665
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาววาสนา นนทะพา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   086-8662418
2  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0998540877
3  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0923354141
4  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0955728585
5  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0836006586
6  นางสาวเนตรทราย สีทินอยู่ จ้างเหมา กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0830104719
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-1911426
2  นางเรณู บุญวัฒน์พูฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   081-8628684
3  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   094-6245191
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   085-8463985
5  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-0342026
6  นายณัฐนนท์ ช่วงโชติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-9629599
7  นายเอกพจน์ ลีลารุจิ ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในห้องวอร์รูม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   084-6587577
8  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   086-9812023
9  นางสาวเขมนิจ เกตุบุตร ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0832362432
10  นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน์ ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   094-5473478
11  นางสาวรุจิรา บัวผัน นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0880155424
12  นางสาวศศิธร ปัดทุม ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0994734570
13  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0852828255
14  นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   088-2825714
15  นางสาวธัญรดา เลิศสุพรรณกุล ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   087-5466709
16  นายสุรัติ เอี่ยมประดิษฐ์ ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ กลุ่มวิจัยและประเมินผล   0872802076
17  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0873436961
18  นางสาวอภิญญา มากแสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   026516783
19  นายอนันต์วัฒน์ อาการักษ์ พนักงานธุรการ ส 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0624548249
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายนรภัทร แหวนหล่อ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068856
2  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068853
3  นายธนกร ศิริจรรยานนท์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068853
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068932
2  นายก้องเกียรติ เหมจินดา ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0980172812
3  นายอนุพล ข่วงบุญ ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   023068613
4  นางสาวพรชนิตว์ ศิริพันธ์ ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0863520047
5  นางสาวกนิษบนาพร จินดาศิริโรจน์ จ้างเหมา กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0649346658
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาวเกตุวลี เกิดนาค นักพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
3  นางสาวสุพรรณ๊ เอมอ่อน นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   023068832
4  นางสาวมินตรา สันตจิตร ช่วยปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0993213353
5  นางสาวเพชรรัตน์ สุจิีร์ภูรัชต์ ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   02306 8621
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวิพิไลพร ม่วงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   089-2505969
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0954511999
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   091-762-7129