ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
25/09/2562
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวนุชจรี คงลอย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ   0876113229
2  นายพงศกร ขมหวาน เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการคลัง   0834202668
3  นางสาวกาญจนา มหาพรหม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กลุ่มการคลัง   0904374311
4  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   062-6245197
5  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   086-9822889
6  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0642245698
7  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์   0838850923
8  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นิติกรชำนาญการ กลุ่มกฏหมาย   0859238992
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0817000599
2  นางนันทา ไวคกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   062-5974129
3  นายโอภาส ภูครองนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   082-8676801
4  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0910095092
5  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0815479756
6  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   192
7  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0982506372
8  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0847658401
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายตฤณ ศรีวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0896924959
2  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0950509365
3  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   089-8112046
4  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   262
5  นายนายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   262
6  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ   0957352401
7  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ   08676617884
8  นายณภัทร สุรรณพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   0881759461
9  นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   305
10  นางสาวกฤษ์วรรณ วรมิศร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   294
11  นางสาวกมลชนก แซ่เล่า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   594
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร พนักงานการเงินและบัญชี ส 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0944989340
2  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0982941655
3  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0987961494
4  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0989194156
5  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068980
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0818320949
2  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0635414497
3  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์ นิติกร กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0968814540
4  นางสาวจุฑารัตน์ เพิ่มน้ำทิพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0818263408
5  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
6  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0850824459
7  นางสาววัชรี แสงหิรัญ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0853581079
8  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068821
9  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0894514329
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   877010967
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0983539642