การอบรมเสริมสร้างความรู้ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 9.30 - 14.00 น. ณ หอประชุม ดย.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
19/02/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
2  นายอภิเชษฐ์ ปานจรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์   0818476791
3  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   0860129618
4  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย   0867428943
5  นางจรัสศรี จันทร์เจือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กลุ่มการคลัง   0983904800
6  นางสาวศุภินทรา คุ้มเครือ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0819346709
2  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0892027053
3  นายโอภาส ภูครองนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   082-867-6801
4  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0644185732
5  นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0992269155
6  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0910095092
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
2  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
3  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0946245191
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
5  นางสาวสุธีรา แตงบาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0640044989
6  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0956763059
7  นายอนุชิต ธนะวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0863427555
8  นายณภัทร สุววรณพฤกษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0881756461
9  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0624396411
10  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0970342026
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0980371065
2  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
3  นางดารารัตน์ สุขเทศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068934
4  นางสาวโสภา ปัญญากาวิน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0856023563
5  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0982941655
6  นางสาวคริษฐา สีนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0827770242
7  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0996525894
8  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0649324165
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068908
2  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวัชกุล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   023068919
3  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   023068835
4  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068801
5  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068912
6  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068620
7  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0968878571
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชชัยยันต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0844214355
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตภัค สังขพิทักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0815514402
2  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0649538936
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวกาญจนา กิจเจา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช   0832433062