อบรมการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ หอประชุม ดย. 
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
23/02/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มอำนวยการ   157
2  นางสาวกรแก้ว สุกใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ   108
3  นายชวนากร แย้มสกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลัง   0800432217
4  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0819288177
5  นางสาวทิราภรณ์ สระธรรม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0922686791
6  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0642245698
7  นายอภิเชษฐ์ ปานจรัตน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มประชาสัมพันธ์   170
8  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มกฏหมาย   0867428943
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0821468586
2  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0935543615
3  นางสาวปัณชวี เกิดสุภาพ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   267
4  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   229
5  นายอนุรักษ์ น้ำปี้ นิติกร กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0863925443
6  นางสาวสุภัครัฐ กล้ำทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   117
7  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม นักประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   091-762-7129
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0867661884
2  นางสาวอัญภัทร แย้มกระจ่าง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0957352401
3  นางสาวสุธีรา แตงบาง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์   0640044989
4  นางสาวสราญจิตร บุนนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0818722562
5  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   300
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์ พี่เลี้ยง ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0852828255
2  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0649324165
3  นายเจษฎา กุลวงค์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   023068856
4  นางงามชื่น ด้วงหวาา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0819333385
5  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0890434849
6  นายปภาวิน พื้นชมภู นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068934
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  1ว่าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์ นิติกร กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068607
3  นางสาววนิดา เทียมฉิม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0877663574
4  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0636194551
5  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068821
6  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   089 451 4329
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0968878571
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   086-5245474
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางชื่นกมล ทองทวี นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0825416117