ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
26/03/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม   0818684838
2  นางนันทา ไวคกุล ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0625974129
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   0860129618
2  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0868713412
3  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0805168933
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธุ์ใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0821468586
2  นางสาวนฤมล สมุทรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0800599252
3  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0841744293
4  นางสาวชโลธร สายทัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0875013227
5  นางพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   0982506372
6  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก   192
7  นายโอภาส ภูครองนาค ผู้อำนวยการกลุ่ม ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์   0828676801
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0624396411
2  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
3  นางสาวสราญจิตร บุนนาค นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0818722562
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0633596195
2  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0924593649
3  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0924541644
4  1ว่าที่ร.ต.หญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0924541644
5  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0818394494
6  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0829419959
7  นางกนกพร ทวีคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0814894145
8  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0858238897
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
3  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   023068832
4  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   023068835
5  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068821
6  นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068912
7  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068912
8  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068912
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0988301887
2  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0953894292
3  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077
2  นางชื่นกมล ทองทวี นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077
3  นางสาวอรวรรณ หรั่งกิจ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวบรรเจิด อำพันธ์ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   0991986851