ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
01/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   0860129618
2  นางสาววีณา โชว์ใหม่ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0868713412
3  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
4  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0805168933
5  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0818684838
6  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์   0838850923
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์ุ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0811733468
2  นางสาวนฤมล สมุทรวงศ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)   0800599252
3  นางเธียรทอง ประสานพาณิช ผู้อำนวยการกลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0811744920
4  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง   0619859696
5  นางสาวชโลธร สายทัด นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ   0875013227
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0624396411
2  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-1911426
3  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0633596195
2  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0867794838
3  1ว่าที่ร้อยตรีหญิงช่อคำ ขัดธิพงษ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   0924541644
4  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0818394494
5  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0829419959
6  นางกนกพร ทวีคูณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0814894145
7  นางสาวอินฐิรา สายสิญจน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0858238897
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
2  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   023068912
3  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   02 306 8912
4  นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0891263961
5  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   023068832
6  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   023068912
7  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   02 306 8835
8  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   023068821
9  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023069812
10  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   023068912
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางวันทนี อุบลแย้ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0988301887
2  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0953894292
3  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0659857320
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0649538936
2  นางสาวสุภาวดี พร้อมพงษา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   0898967077