การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
02/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  1ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัฒนา ทองชัยยะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ   086-0129618
2  นายชวนากร แย้มสกุล นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคลัง   0800432217
3  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0818684838
4  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0818684838
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0819346709
2  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0823940654
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0633596195
 บ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นายสุปรีชา โชคลาภ พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร   0909536255
2  นางสาวพรพรรณ อักโข นักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี   0626549141
3  นางสาวสุภชา พรหมศร หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ   0818038464
 สถานรองรับเด็ก
1  นางสาวณริสสา ชูดอนตรอ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท   0841910290
2  นายธัชกร อังสนุ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท   063-9536423
3  นางสาวเพ็ญวิภา ทรงเจริญ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต   0863692412
4  นายอนุพงษ์ ไชยลังกา เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี   0871507210
5  นางสาวกิตติยา ตาวงค์ทิ นักสังคมสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ   0989198699
6  นายศักดิ์กำพล ขวัญทิพย์ธนสาร นักพัฒนาสังคม สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด   0818393056