การประชุมวิเคราะห์ความต้องการ (requirement) การพัฒนาเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนกลางและหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค
 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม ดย.  และผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
28/04/2564
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มการพัสดุและสถานที่   0909872556
2  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
3  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาบุคลากร   285
4  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาบุคลากร   0642215698
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์ นักพัฒนาสังคม กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0946527669
2  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ   0644185732
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายอนุชิต ธนะวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0863427555
2  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0983270729
3  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
5  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
6  นางสาวสุรีย์พร มธุรส เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0876179309
7  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)   0956763059
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0982941655
2  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
3  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0971292442
4  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0614919359
5  นางดารารัตน์ สุเทศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0841744293
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)   0830886379
2  นายชาคริต วงศ์คำ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ   0985931901
3  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0636194551
4  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ   0833515595
5  นางสาวชิตศุภางค์ รังษีสมบัติศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0894514329
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม นักพัฒนาสังคม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0968878571
2  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149
3  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   026516685
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0865245474
2  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน   0891125475