การประชุมหารือการพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการ 
วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom meeting ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
03/05/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0968827287
2  นายสุจริต กันชุม นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0644185732
3  นายสุเมธ แสงอาทิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน   0836006586
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   0996525894
2  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   023068657
3  นางสาวศิริพร หนูนวล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   023068934
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0644717258
2  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0848411616
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0953894292
2  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   0828595149