EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">การประชุมเปิดตัวโครงการจัดทำข้อมูลmso-fareast-font-family:"Cordia New";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:
EN-US;mso-bidi-language:TH">Big Data ด้านเด็กและเยาวชน 
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.30 – 16.00 น."Cordia New";mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:
TH">ผ่านระบบการประชุมทางไกล
EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">Zoom Cloud Meetings (Meeting ID:
957 1594 9161  Passcode: 317394
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
20/05/2564
 ผู้บริหาร/ผู้อำนวยการกอง
1  นางภาวินี สุมลตรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน ผู้บริหาร   0811744923
2  นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก ผู้บริหาร   0849393660
3  นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ผู้บริหาร   081 441 2760
4  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   083-609-8866
5  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0867794838
6  นางสาวสุปราณี มอญดะ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0896611401
7  นางสาวปพิชญา เจริญสุข ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0846934335
8  นายอนุพล ข่วงบุญ ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0882248545
9  นางสาวชุตินันท์ ทัศนิยม ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0942351219
10  นางสาวจิราพรรณ ศรีคำวัง ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0968827287
11  นางสาวศิริพร สว่างโลก เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว   0230687-4
12  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุกหนุนเพื่อเลี้ยวดูเด็กเเรกเกิด   0649538936
13  นางสาวพัชรียา คางคำ นักพัฒนาสังคม ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุกหนุนเพื่อเลี้ยวดูเด็กเเรกเกิด   0823638558
14  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม   0814255547
15  นางวัฒนา มังคะดานะรา เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม   315
16  นางชลิดา ประทับสิงห์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขานุการกรม   0819288177
17  นายธงชัย มูลพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   0811744912
18  นางสาวจินตนา วัชรากูล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0648291466
19  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0970955165
20  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   0817776304
 สำนักงานเลขานุการกรม
1  นางสาวอภิญญา มากแสง นักพัฒนาสังคม กลุ่มอำนวยการ   096-869-1998
2  นายภาณุพล ทองดี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ   096-883-0236
3  นางประทีป เรียนกระษิล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล   0895303276
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
1  นางสาวชนานันท์ วุฒิทวี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0955699463
2  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว   0823940654
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0983270729
2  นายอนุชิต ธนะวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มแผนงานและงบประมาณ   0863427555
3  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0858463985
4  นายกอบชัย ตงลิ้ม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   097-034-2026
5  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0869812023
6  นายสุธี วังเกล็ดแก้ว ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   082-208-8505
7  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0971911426
8  นายสมศักดิ์ หนองจิก ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   085-594-1318
9  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
10  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0946245191
11  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0873436961
12  นางสาวสุจิตรา โคตรไชย นักพัฒนาสังคม กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ   0649922639
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
1  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)   099-652-5894
2  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0849446497
3  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย   0649324165
4  นายนรภัทร แหวนหล่อ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   09-2551-9946
5  นายนัท วิภาตะวัต เจ้าหน้าที่สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   08-2485-3541
6  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0971292442
7  นางสาวคริษฐา สีนานันท์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   0823628855
8  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0614919359
9  นางชดาพร เลาหวัฒน์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ   0989294494
10  นางดารารัตน์ สุเทศ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0841744293
11  นายสุริยา โกศาคาร พี่เลี้ยง กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว   0
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวอัญชุลี สโรบล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0813726223
2  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0644717258
3  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์   0954936302
4  นางสาวชิตศุภางค์​ รังษี​สมบัติ​ศิริ​ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   089-451-4329
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน   0865245474