ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลในระบบ Big Data ด้านเด็กและเยาวชน รูปแบบ Dashboard
ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-16.30 น.
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
17/03/2565
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
1  นางสาวอัจจิมา แขกสะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0809903155
2  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0818628684
3  นางสาวบงกช อุไรสวัสดิ์ ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0931462441
4  นางสาวพณิดา พรหมใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0624396411
5  นางสาวสุรีมาตร แสงวานิชย์ ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   275
6  นางสาวกนกวรรณ สีหาบง ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0945255182
7  นางสาวสุรีรัตน์ นันกระโทก ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี   0969767115

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่ายงาน ลายมือชื่อ เบอร์โทรศัพท์
17/03/2565
  อื่นๆ
1   นางสาวสุดารัตน์ สูงปานคีรี BI อื่นๆ   0872803565